Doelen en resultaten

De uiterwaarden langs de grote rivieren hebben een belangrijke functie voor de doorstroming van het water en daarmee voor de hoogwaterveiligheid. Ze zorgen ervoor dat het rivierwater in geval van hoogwater snel kan worden afgevoerd naar zee.

Bomen en struiken in de uiterwaarden kunnen de doorstroming van het water belemmeren. Dit vergroot de kans op overstromingen. Daarom is het belangrijk om op tijd te maaien en te snoeien. Rijkswaterstaat werkt samen met grondeigenaren aan het onderhoud en beheer van de uiterwaarden zodat het rivierengebied veilig blijft. Grondeigenaren kunnen het beheer zelf doen, of door Rijkswaterstaat laten uitvoeren.

Veiligheid voorop

In de afgelopen jaren zijn de rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd. Hierbij is ook veel nieuwe natuur gerealiseerd. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid in Nederland en ziet erop toe dat de uiterwaarden zo beheerd worden dat het rivierengebied veilig blijft. Dit geldt zowel voor de uiterwaarden die rijkseigendom zijn, als voor andere gronden die in eigendom zijn van particulieren of bedrijven.

De afgelopen jaren heeft een inhaalslag plaatsgevonden in het beheer van de begroeiing: veel hoge vegetatie is verwijderd. Bij uiterwaarden kijken we heel goed naar waar welke begroeiing is toegestaan en zorgen we ervoor dat te hoge begroeiing verwijderd wordt. Dit doen we aan de hand van de Vegetatielegger. Hierin is per uiterwaard vastgelegd wat de normatieve toestand is. Dit is de mate van vegetatie die in dat gebied is toegestaan.

Inzet voor Riviernatuur

We werken daarnaast aan het verbeteren van de waterkwaliteit voor planten en dieren, vanuit de Kaderrichtlijn Water. Ook zorgen we ervoor dat monumentale bomen en heggen behouden blijven.