03 Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie

Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer (ruimtelijke adaptatie).

Doelen Deltaprogramma

De overheid wil een watersnoodramp zoals in 1953 of de overstroming van rivieren zoals in de jaren 90 voorkomen. Nederland moet zich voorbereiden op de gevolgen van een stijgende zeespiegel, een dalende bodem en stijgende temperaturen. In het Deltaprogramma zijn de plannen hiervoor beschreven. De doelen van het Deltaprogramma zijn:  

  • Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen 
  • zorgen voor voldoende zoetwater omdat er in de zomer soms te weinig van kan zijn 
  • de inrichting van het land klimaatbestendig maken

Bij een overstroming kan 60% van Nederland onder water komen te staan

Deltaprogramma 2018

Waar de maatregelen zich na de watersnoodramp van 1953 richtten op de bescherming tegen overstromingen, zijn de omstandigheden 60 jaar later anders:

  • Uit metingen blijkt dat de zeespiegel stijgt en de bodem daalt.
  • Er zijn meer extreme regenbuien.
  • Er wonen meer mensen in Nederland, waardoor bij een overstroming meer slachtoffers zouden vallen.
  • Bij een overstroming kan bijna 60 % van Nederland onder water komen te staan. In dat gebied liggen de grootste steden en een deel is het economische centrum van Nederland.
Er ontstaan nieuwe risico’s. Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken, bevat het Deltaprogramma vanaf 2018 een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Daarmee wil de overheid meer inzicht krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kan nemen.

Deltacommissaris

Sinds februari 2010 is Wim Kuijken deltacommissaris. De commissaris zorgt er onder andere voor dat alle plannen op tijd klaar zijn en alle samenwerkende partijen doen wat is afgesproken.

Uitvoering Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten werken erin samen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken.

Van sommige maatregelen uit het Deltaprogramma is de (voorbereiding van de) uitvoering al begonnen. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over het Deltaprogramma. 

Deltabeslissingen

Ieder jaar op Prinsjesdag verschijnt een nieuwe editie van het Deltaprogramma, die vooruitkijkt naar volgende jaar. In de editie van het Deltaprogramma 2015 heeft de Deltacommissaris aan het kabinet geadviseerd om 5 deltabeslissingen te nemen:

Projecten Deltaprogramma