Stormvloedwaarschuwingen

onderliggende pagina's

Stormvloedwaarschuwingen

Bij stormachtig weer en hoge waterstanden is bewaking van waterkeringen, zoals dijken, nodig. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houdt een oogje in het zeil en waarschuwt keringbeheerders als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan.

Wanneer spreken we van een onveilige situatie?

Als het water bij 1 van onze meetstations het zogenaamde grenspeil overschrijdt, is officieel sprake van een stormvloed. We maken onderscheid tussen 2 grenspeilen waarbij we, bij verwachte overschrijding ervan, in actie moeten komen: het waarschuwingspeil en het alarmeringspeil.

Waarschuwingspeil

Het eerste grenspeil noemen we het zogenaamde waarschuwingspeil. Als het water hierboven komt, is er sprake van een lage stormvloed. Hoewel de waterkeringen dit goed aankunnen, moeten we toch paraat staan. Een lage stormvloed komt ongeveer eens per jaar voor.

Alarmeringspeil

Het tweede grenspeil is het alarmeringspeil. Als het water hierboven komt, spreken we van een hoge stormvloed. De bijbehorende waterstanden zijn aanzienlijk hoger en de situatie is dan ook een stuk kritieker. Dat het water dit peil overschrijdt, komt eens in de 5 jaar voor.

Wat doen we bij verwachte stormvloed?

Wanneer we verwachten dat het water ten minste het waarschuwingspeil gaat overschrijden, bezet WMCN Kust en Benedenrivieren de Waterkamer. Een viertal waterdeskundigen en een maritiem meteoroloog van het KNMI komen hier samen en houden de situatie scherp in de gaten. Wanneer zij een overschrijding van het waarschuwingspeil verwachten, dan worden er beperkte maatregelen genomen. Verwachten de deskundigen echter dat ook het alarmeringspeil wordt overschreden? Dan zijn er maatregelen zoals dijkbewaking nodig.

Rijkswaterstaat waarschuwt

Het WMCN gaat bij een alarmering niet zelf het veld in om dijken en andere waterkeringen te bewaken. Dat doen keringbeheerders, zoals de regionale diensten van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Op basis van de waarschuwingen van het WMCN, kunnen de keringbeheerders adequate maatregelen nemen om Nederland veilig te houden.

Wie worden er gewaarschuwd?

Het WMCN licht in de eerste plaats de volgende partijen in:

  • waterschapsbesturen en hoogheemraadbesturen
  • regionale diensten van Rijkswaterstaat
  • provinciebesturen en crisiscentra
  • alarmcentrales van de veiligheidsregio’s 

Vervolgens informeert het WMCN het publiek dat er hoogwater op komst is. Dit gebeurt onder andere via de website van Rijkswaterstaat, radio en televisie. De waterschappen roepen op hun beurt dijklegers op: groepen vrijwilligers die de dijken inspecteren. Ook worden er eventueel crisisstaven geactiveerd. Een crisisstaf is een raad van bestuurders die bij elkaar komt in geval van crisis. Als er gevaar dreigt, worden de water- en de stormvloedkeringen gesloten.

Stormvloedrapportages

Wanneer er een stormvloed is geweest, publiceren we binnen enkele werkdagen na de storm een stormvloedflits. Hierin staat een korte omschrijving van de stormvloedwaarschuwing of -alarmering. Soms geven we aanvullend ook een stormvloedverslag uit. Dit is afhankelijk van de situatie. Een stormvloedverslag is uitgebreider dan een stormvloedflits en is binnen 3 maanden na de storm beschikbaar. De beschikbare verslagen gaan terug tot 1948.

Seicheflitsen

In voorkomende gevallen geven we een seicheflits uit. Een seicheflits bericht over het fenomeen seiches: golven in halfgesloten havenbekkens. Deze inkomende lange golven hebben op de Noordzee een hoogte van slechts ongeveer 10 cm. Doordat ze in aanraking komen met de haven kunnen ze in het havenbekken echter oplopen tot ruim een meter. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld laaggelegen kades onder water komen te staan.

onderliggende pagina's