Onderzoeken in en rond de Waddenzee

Onderzoeken in en rond de Waddenzee

Er vinden in de Waddenzee en in de zeegaten diverse onderzoeken plaats om ook in de toekomst goed kust-, water- en natuurbeheer uit te voeren. We kunnen dit dynamische en unieke gebied alleen onderhouden met nieuwe kennis, inzichten en innovaties.

Op dit moment voeren we in en rond het Amelander Zeegat tussen Terschelling en Ameland diverse onderzoeken uit naar hoe de natuur ons kan helpen bij het versterken van de kust en het beheren van het Waddengebied. Maar ook hoe wij de natuur kunnen helpen zich aan te passen aan de stijgende zeespiegel.

Pilotsuppletie Amelander Zeegat: Kustgenese 2.0

5 miljoen m3 zand geeft inzicht in verplaatsing zand en water

Een van de onderzoeken, Kustgenese 2.0, is het uitvoeren van een pilotsuppletie in de buitendelta, het relatief ondiepe gebied tussen Terschelling en Ameland. Met deze proef willen we kennis opdoen over de werking van zeegaten en hoe de Nederlandse kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Door 5 miljoen m³ zand op de zeebodem van het Amelander Zeegat te leggen, krijgen we meer inzicht in verplaatsingen van water en zand in het zeegat en de wisselwerking tussen de Noordzee en de Waddenzee. Ook doen we uitgebreid onderzoek naar het (bodem)leven in het zeegat. Zo komen we erachter of zeegaten geschikte locaties zijn om in de toekomst te suppleren.

Veilige kust en gezonde natuur: Natuurlijk Veilig

Suppleren is nodig om de Waddeneilanden te beschermen tegen de zee. Om meer zicht te krijgen op het effect van zandsuppleties op planten en (bodem)dieren, zijn we het (vervolg)onderzoek Natuurlijk Veilig gestart, dat we samen uitvoeren met 10 natuurorganisaties. We verzamelen door metingen op de stranden van Ameland en Schiermonnikoog gegevens over jonge vissen, bodemdieren en sediment (zand en slib) net voor de kust. Het ondiepe water heeft een belangrijke kinderkamerfunctie voor vissen. Zo komen we erachter wat de suppleties voor gevolgen hebben op de lange termijn. En of de ondiepe kustzones goede locaties zijn voor suppleties. Het verzamelen van gegevens over de eilandkusten is ook van belang voor goed water- en natuurbeheer van de Waddenzee. Deze systemen zijn namelijk met elkaar verbonden: ze wisselen zand en organismen uit.

Meer onderzoeken Waddengebied

Daarnaast onderzoeken we in het Waddengebied de invloed van stormen op strand, duinen en kwelder. En ook hoe we met dynamisch duinbeheer en kustlijnzorg om moeten gaan. Al deze onderzoeken werden voorafgegaan door een nulmeting in de vorm van het project Kustgenese 2.0. Lees meer in het magazine Waddenzee: projecten in Amelander Zeegat: kust-, water- en natuurbeheer in balans.