02 Beheer- ontwikkelplan rijkswateren

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

Als beheerder van de rijkswateren en rijksvaarwegen is Rijkswaterstaat dagelijks bezig met onder meer het beheer en onderhoud van waterkeringen, sluizen, stuwen en bruggen. Hoe Rijkswaterstaat dat doet, staat in het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw).

Nieuw beheerplan

Vanaf 17 december 2015 is er een nieuw Bprw van kracht: het Bprw 2016-2021. In het plan is te lezen wat we de komende 6 jaar doen om:

67.858 km2
aan rijkswateren
  • Nederland te beschermen tegen het water
  • overtollig water af te voeren en watertekort te beperken
  • de waterkwaliteit te verbeteren
  • vlot en veilig verkeer over water mogelijk te maken
  • bij te dragen aan een duurzame leefomgeving

Documenten

Printversie Bprw 2016-2021
Hoofdtekst inclusief bijlagen, 314 pagina’s pdf 24 MB / december 2015
Nota van antwoord Bprw 2016-2021
In de nota van antwoord reageert Rijkswaterstaat op de inspraak op het Bprw pdf 283 kB / december 2015
Milieueffectrapport Bprw 2016-2021
PlanMER met advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage pdf 21 MB / december 2015
KRW-factsheets
De KRW-factsheets behorend bij het Bprw 2016-2021 pdf 30 MB / december 2015
Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 in het kort
Brochure over het Bprw pdf 11 MB / december 2015

Voortraject

Het plan is in samenspraak met tal van belangenorganisaties en andere overheden tot stand gekomen. In de eerste helft van 2015 lag het ontwerpplan ter inzage. Er zijn in totaal 31 zienswijzen ontvangen, die op onderdelen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Wat er is veranderd staat in de Nota van antwoord, die als Bijlage 1 is opgenomen in het Bprw.

Mooie ambitie om te werken aan een duurzame en groene leefomgeving

Teo Wams (Natuurmonumenten) over het Bprw

Ons water