Maas

De Maas komt bij Eijsden Nederland binnen, loopt langs Maastricht, Roermond en Cuijk, en mondt via de Zuid-Hollandse Rijn-Maasmonding uit in de Noordzee.

Kenmerken Maas

  • Totale lengte: 935 km
  • Lengte in Nederland tot Afgedamde Maas: 196 km
  • Breedte: 100 m
  • Oppervlakte: 63 km2
  • Diepte: -13,00 tot -6,00 m MP

Projecten op de Maas

Maas: herstellen beekmondingen

Rijkswaterstaat legt vistrappen aan en creëert natuurlijker oevers voor een visvriendelijke Maas.

Maas: verruiming Julianakanaal

Rijkswaterstaat verruimt en verdiept het Julianakanaal tussen Limmel en Maasbracht en maakt het kanaal zo bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Maas: natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden

Rijkswaterstaat zorgt voor natuurlijke oevers langs de Maas, zodat de waterkwaliteit en leefomgeving verbeteren.

Toon alle projecten

Feiten over de Maas

Met 7 stuwen houden we de vaardiepte constant op 3 m.
  • Om de Maas geschikt te maken voor de scheepvaart, houdt Rijkswaterstaat het waterpeil kunstmatig hoog met stuwen.
  • Vanwege een lage waterstand werd in 1976 op sommige plekken van de Maas een diepgangbeperking voor de scheepvaart ingesteld.
  • Met 1 bediencentrale in Maasbracht bedienen we 9 sluizen, bruggen en stuwen op het traject Maastricht-Belfeld.

Animatie over hoogwater in de Maas

We nemen verschillende maatregelen om ons land ook bij hoogwater veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Bekijk in onderstaande animatie hoe we omgaan met hoogwater in de Maas.

VOICE-OVER: Bescherming tegen hoogwater is voor Nederland van groot belang. Om ons land ook bij hoogwater veilig, bereikbaar en leefbaar te houden neemt Rijkswaterstaat al jarenlang verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld langs de rivieren, zoals de Maas. Veel regen in Frankrijk en België kan in korte tijd zorgen voor hoogwater in de Maas. (Een animatie.) Rijkswaterstaat werkt op veel plekken aan de Maas. Het idee is dat we de Maas de ruimte geven waar het mogelijk is. Bijvoorbeeld door het verdiepen van de rivier tussen Grave en Ravenstein. Het verbreden en verlagen van uiterwaarden bij de Grensmaas. En het aanleggen van retentiebekkens bij Horn en Heel. In deze opvangbekkens kunnen we het water tijdelijk vasthouden. Ook komen er hoogwatergeulen in de Zandmaas. (Een graafmachine is aan het werk in Baarlo.) Als er geen ruimte is, zorgen de waterschappen ervoor dat de dijken versterkt of verhoogd worden, zoals bij Baarlo. Een andere maatregel is het openzetten van stuwen. De Maas is namelijk over een flink stuk een gestuwde rivier. Zo kan het water ongehinderd wegstromen. Zonder al deze maatregelen zouden bij hoogwater veel bewoners te maken krijgen met overstromingen. Onder de noemer Maaswerken heeft Rijkswaterstaat al flink wat maatregelen genomen en projecten afgerond. Andere zijn nog in uitvoering zoals de uiterwaardverbreding in de Grensmaas of een aantal hoogwatergeulen bij de Zandmaas. Het werk aan de Maas is sowieso nooit af. De reden daarvoor? Nou, bijvoorbeeld: klimaatveranderingen en nieuwe inzichten. Samen met andere overheden en partijen zorgt Rijkswaterstaat dat we ook in de toekomst bestand zijn tegen hevige neerslag maar ook tegen perioden van droogte, en voor voldoende zoetwater. Zodat Nederland ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rws.nl/hoogwater. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Video bedienen sluizen, bruggen en stuwen in en over de Maas 

Sluizen, bruggen en stuwen in en over de Maas op het traject Maastricht-Belfeld worden op afstand bediend vanuit Bediencentrale Maasbracht. Door deze objecten vanuit de bediencentrale te bedienen kan Rijkswaterstaat gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart nog efficiënter bedienen, eenduidiger informeren en vlotter begeleiden. Deze video laat zien hoe de objecten vanuit de bediencentrale bediend worden.

(Een sluis in een rivier met een verhoogde bedienpost ernaast. Op de dakrand staat: Sluis Roermond.) VOICE-OVER: De oude sluismeester is niet meer. De romantiek van toen maakt plaats voor de technologie van nu. (Een kaart van Limburg.) Van Maastricht tot Belfeld worden bruggen, sluizen en stuwen op afstand bediend vanaf de Bediencentrale Maasbracht. (Een groot glazen gebouw. Binnen staan langs een rond lopende wand heel veel beeldschermen opgesteld. Hier en daar zitten mensen te werken.) De sluismeester van weleer is nu een moderne operator een scheepvaartverkeersleider, die vanuit één centrale post negen objecten over zeventig kilometer waterweg overziet vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. (Een stuw waarover schuimend water omlaagstroomt.) Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat wij onszelf als vaarwegbeheerder steeds verder ontwikkelen. (Een man zit aan een bureau met enkele beeldschermen voor zich. Hij beweegt een grote knop op een apparaat.) Zo is onze bediening van sluizen en stuwen enorm veranderd maar de verantwoordelijkheid is er niet minder om. Die is zelfs gegroeid, want met de jaren vullen de waterwegen zich met steeds meer en moderner scheepvaartverkeer. (Een binnenvaartschip passeert een sluis.) Een logistieke puzzel die nu overzichtelijk wordt opgelost. In de eerste plaats door mensen, mogelijk gemaakt door techniek. (Een vrouw met diverse beeldschermen voor zich. Op één ervan is een schip in een sluis te zien. Ze typt op een toetsenbord.) Die techniek noemen we de 'mens-machine-interface'. Daaronder vallen alle technische middelen waarmee de beweegbare bruggen en sluizen worden bediend en het scheepvaartverkeer wordt begeleid. Dankzij uniforme bediening, uitgekiend cameratoezicht en uitgebreide monitoring heeft de operator optimaal overzicht over al zijn objecten. Hij ziet het verkeer van veraf aankomen en beslist welke schepen er wanneer door de sluis mogen. Zo creëren we een blauwe golf, waardoor onze vaarwegen beter worden benut en binnenvaartschepen sneller en veiliger hun lading kunnen vervoeren. (Een binnenvaartschip vaart een schutsluis in...) In geval van nood blijft handmatige bediening op locatie altijd mogelijk. (...en vaart er aan de andere kant uit.) En in de Bediencentrale is ook plaats voor het Meldpunt Water een alarmcentrale voor de waterwegen in Zuid-Nederland die overzicht heeft op alle incidenten en stremmingen op de waterwegen. (Een man zit te bellen aan een van de bureaus in de bediencentrale.) Zowel bij hoogwater als bij droogte komen de signalen hiervan bij het meldpunt binnen. Zo waarborgen we de veiligheid op verschillende manieren. (Voetgangers lopen over een ophaalbrug.) Centrale bediening, innovatief uitgevoerd, dat is de toekomst van scheepvaart. Niet alleen in Limburg, maar ook in Brabant en in Zeeland gericht op het groeiend aanbod in de toekomst voor een betere benutting van de vaarwegen en de sluizen. (De twee deuren van een schutsluis slaan open naar de damwanden.) Met betere afstemming tussen bruggen en sluizen van het verkeer op de Maas en de kanalen zorgen we zo voor een watervlugge doorstroming. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

Herinrichting Hemelrijkse Waard

Met het project Maas: herinrichting Hemelrijkse Waard is de uiterwaard langs de Maas bij Oijen (gemeente Oss) opnieuw ingericht. Tijdens het project, dat in maart 2017 is afgerond, is over een lengte van 3 km een nevengeul met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook is de waterstand bij hoogwater ten minste met 4 cm verlaagd. Deze aanpassingen dragen bij aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid en recreatieve beleving van de Maas.

De Hemelrijkse Waard

Nieuws over de Maas

Naar al het nieuws