02 Planning en aanpak

Hier vindt u de planning van de opwaardering van het Wilhelminakanaal en de herbouw van Sluis II.

Gereed: 4e kwartaal 2023
2020
2021
  • Aanbesteding: op zoek naar een aannemer
  • Uitvoering voorbereiden
  • 4e kwartaal: start uitvoering
2023

4e kwartaal: streefdatum ingebruikname Sluis II

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de reparatiewerkzaamheden aan de constructie, is nog niet bekend.

Landschap rond nieuwe Sluis II verbeteren

De eerstvolgende stap in het project is de landschappelijke inpassing van de nieuwe Sluis II. Hoe zorgen we ervoor dat het gebied rondom de sluis er zo aantrekkelijk mogelijk uit ziet? Hoe sluit de inrichting van de zuidelijke oever van de sluis aan de kant van de woonwijken het beste aan bij de omgeving?

Hiervoor werkt landschapsarchitectenbureau Flux impressies uit. Hierin nemen zij de wensen van de bewoners en bedrijven uit de buurt zo veel mogelijk mee. We hebben daarvoor van 22 april tot 11 mei 2020 via een digitale kaart kansen en zorgen van betrokkenen opgehaald. Veel kansen die betrokkenen noemen, gaan over het scheiden van de ruimte voor wandelen en voor fietsen langs het kanaal.

Ook zien betrokkenen graag bloemrijke bermen langs de zuidelijke oever en meer groen op de noordelijke kanaaloever. Daarnaast zijn suggesties gedaan voor een wandelroute langs de zuidelijke én de noordelijke kanaaloever met daartussen een oversteekmogelijkheid (via de sluizen). Ook maken omwonenden zich zorgen om mogelijke overlast als er bankjes langs het kanaal zouden komen.

De landschapsarchitect toont met de impressies hoe de zuidelijke oever van het Wilhelminakanaal eruit kan komen te zien. Tijdens 2 digitale bijeenkomsten op 6 en 7 juli; hebben we de bevindingen en impressies van de landschapsarchitect gedeeld met bewoners en bedrijven in de buurt van het Wilhelminakanaal.

Deelnemers konden via de chatfunctie vragen stellen, die tijdens de presentatie zijn behandeld. Ook kon iedereen van 1 tot en met 31 juli 2020 via de digitale kaart; opnieuw ideeën en suggesties inbrengen. Landschapsarchitectenbureau Flux neemt de ideeën en reacties mee bij het opstellen van het plan en het daaruit voortkomende Esthetisch Programma van Eisen voor het gebied. Dat moet na de zomer gereed zijn en wordt dan bekendgemaakt. De aannemer stelt later op basis van deze informatie het uiteindelijke inrichtingsplan op voor het gebied.

Streefpeil Wilhelminakanaal

Het projectteam Wilhelminakanaal Sluis II heeft de onderzoeken naar het streefpeil (varianten NAP +7,40 m en NAP +7,70 m) voor het Wilhelminakanaal in Tilburg afgerond. Op basis hiervan adviseert de stuurgroep om de variant NAP +7,70 m als basis te gebruiken voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project Wilhelminakanaal Sluis II.

Hiermee kiezen de partijen voor de oplossing zonder risico voor de omgeving en de natuur. Deze keuze sluit aan bij de wens van de kanaalgebonden bedrijven voor een snelle realisatie van Sluis II. Daarnaast sluit deze keuze aan bij de wens van omwonenden, de bewonerswerkgroep Woonomgeving, wijkraad Reeshof en natuurorganisaties voor een kanaaluitbreiding zonder risico’s voor verzakking en verdroging in de omgeving.

De betrokken partijen werken deze variant met een streefpeil van NAP +7,70 m (het huidige kanaalpeil) nu verder uit. Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 is meer bekend over de kosten voor de uitvoering van het project. Daarna moeten de betrokken partijen opnieuw een besluit nemen over de financiering en de planning van het project.

Aanpak

Opdrachtgevers voor dit project zijn Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg. Deze 3 overheden zijn ook vertegenwoordigd in het projectteam. Het project omvat de volgende onderdelen:

  • Sluis II: herbouwen Sluis II voor klasse IV-scheepvaart en aanpassen/inpassen van spuimiddel en spuikanaal
  • Sluis III: afbouwen Sluis III, voorhaven en gemaal
  • Kanaal tussen Sluis II en Sluis III: afbouw oevers, bodem op diepte brengen, inpassen bestaande bruggen en afbouw fietspad aan de zuidzijde van het kanaal
  • Kanaalpeil: keuze voor kanaalpeil tussen Sluis II en Sluis III, huidige kanaalpeil NAP +7,70 m