Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt aan het natuurherstel en legt daarom een nieuw natuurgebied aan tussen het IJsselmeer en de Waddenzee.

Het project voor het aanleggen van het nieuwe leefgebied Wieringerhoek kent voor de verkenningsfase de onderstaande globale planning.

Gereed: 2031
2020
  • 31 maart: publicatie startbeslissing, opzet participatie en Nota Reikwijdte en Detailniveau, ophalen zienswijze en eventuele oplossingsrichtingen. Onderzoeken van de alternatieven op doelbereik en gewenste en ongewenste neveneffecten.
  • September: 4e¬†ontwerpatelier, komen tot advies voor een voorkeursalternatief
  • Eind december: voorkeursalternatief gereed, alle informatie verzameld
2021

Besluit voorkeursalternatief

2022

Planuitwerkingsfase, resulterend in een projectbesluit en vergunningen

2023

Beroepsprocedures

2024

Voorbereiding realisatie/contractvoorbereiding

2025

Start realisatie

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

In mei 2019 is de verkenning Wieringerhoek gestart. Deze verkenning is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). De PAGW is aanvullend op maatregelen voor de vissen (Kaderrichtlijn Water) en vogels (Natura 2000).

We kijken bijvoorbeeld naar het toevoegen van nu nog ontbrekende leefgebieden aan het IJsselmeer en een geleidelijke overgang van zoet naar zout tussen IJsselmeer en Waddenzee. Ook is het cre√ęren we een overgang van water naar het achterland (Wieringermeer) een optie. Kiezen we voor die optie, dan zouden we dat doen door de aanleg van ondieptes, rietvelden, oeverlanden en vispassages. Daarnaast hebben we het voornemen om dieptes aan te leggen, waarin vissoorten kunnen overwinteren en zout water kan worden opgevangen. Daarmee kunnen we voorkomen dat het zout zich zuidwaarts verspreidt naar het innamepunt voor de drinkwaterbereiding bij Andijk.

Ten slotte onderzoeken we ook de creatie van een verbinding tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en de Wieringermeerpolder door bijvoorbeeld het plaatsen van hevels en/of doorstroomopeningen in dijken. Zo kunnen we de vissen veilig van a naar b brengen, zonder dat de vissen letsel oplopen of gedood worden.