Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

Waarom

  • De biodiversiteit in het IJsselmeer is sterk afgenomen.
  • Belangrijke leefgebieden voor vogels, vissen en andere flora en fauna ontbreken.
  • Er zijn te weinig planten, algen en bacteriën om voldoende biomassa (basis voor voedsel) te produceren voor de vogels en vissen en er is langs de strakke Afsluitdijk onvoldoende beschutting voor vissen.
  • Bij spuien (lozen van water door spuisluis) belandt zoetwatervis ongewild in zoutwater en sterft daar als hij niet snel terug kan naar het zoete IJsselmeer.
  • De zoetwatervoorraad te beschermen tegen verzilting, mede als gevolg van klimaatverandering.

Meer doelen en resultaten

Hoe

toevoegen ontbrekende leefgebieden, creëren geleidelijke overgang zoet naar zout water
verbinding tussen Waddenzee, IJsselmeer en Wieringermeerpolder creëren

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het project is in de verkenningsfase. Wanneer de realisatie start en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: 2031
2020
  • 31 maart: publicatie startbeslissing, opzet participatie en Nota Reikwijdte en Detailniveau, ophalen zienswijze en eventuele oplossingsrichtingen. Onderzoeken van de alternatieven op doelbereik en gewenste en ongewenste neveneffecten.
  • September: 4e ontwerpatelier, komen tot advies voor een voorkeursalternatief
  • Eind december: voorkeursalternatief gereed, alle informatie verzameld
2021

Besluit voorkeursalternatief

2022

Planuitwerkingsfase, resulterend in een projectbesluit en vergunningen

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws