Planning en aanpak

We werken aan de betrouwbaarheid van de verbinding met Ameland. Op deze pagina vindt u de planning. We nemen in samenwerking met de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten verschillende maatregelen om de bereikbaarheid van Ameland te verbeteren.

Gereed: begin 2020
2016 Minister akkoord met verbetermaatregelen korte termijn
Voorjaar 2018 Onderzoeken naar varianten van bochtafsnijding Vloedgeul
Najaar 2018
  • Zienswijzen indienen en vaststellen voorkeursvariant bochtafsnijding Vloedgeul
  • Starten met opstellen langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland
April 2019

Bochtafsnijding Vloedgeul gereed

Voorjaar 2019 Consultatie langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland
Zomer 2019

Resultaten gereed van aanvullend onderzoek naar vertragingen

Najaar 2019 Langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland aanbieden aan minister
Najaar 2020
  • Nadere uitwerking langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Bochtafsnijding Vloedgeul Ameland

Een van de afgesproken maatregelen is het afsnijden van een bocht in de vaargeul. Dit hebben we gedaan op een plek waar door natuurlijke processen al een geul aan het ontstaan is: de Vloedgeul. Deze ingreep vermindert de vaartijd en op termijn mogelijk ook de hoeveelheid baggerwerk. Dat is beter voor de aanwezige natuur.

Er zijn drie varianten voor deze bochtafsnijding onderzocht. Deze varianten hebben elk hun eigen voor- en nadelen met betrekking tot de aanleg, de hoeveelheid baggeronderhoud, nautische veiligheid, verwachte vaartijdverkorting en impact op de natuur. Samen met experts, de gemeente Ameland en andere belanghebbenden, is een voorkeursvariant vastgesteld. Rijkswaterstaat heeft dit uitgewerkt in een projectplan Waterwet en een vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming. In september 2018 ging de voorkeursvariant met het besluit over de Waterwetvergunning ter inzage. De bochtafsluiting is in het voorjaar van 2019 gerealiseerd.

Onderzoek tweede bochtafsnijding Reegeul

Ook is een 2e bochtafsnijding bij de Reegeul, vlakbij Ameland, onderzocht. Hier bleek het niet mogelijk om de bocht af te snijden. Het stuit op te veel bezwaren vanuit de Wet Natuurbescherming en er zijn te grote onzekerheden over het toekomstig vaargeulonderhoud.

Optimalisatie baggeren vaargeul Ameland

We optimaliseren ook het baggeronderhoud van de vaargeul naar Ameland. Baggerschepen voeren het slib (baggerspecie) grotendeels af naar verspreidingslocaties buiten de vaargeul. Bij vloed wordt de baggerspecie naar de Zuiderspruit gebracht en bij eb naar het Scheepsgat. Ook wordt in diepe delen van de vaargeul baggerspecies verspreid. Dat gebeurt alleen bij ebstroom (de stroom veroorzaakt door eb, het zogeheten ‘op stroom zetten’), zodat de stroming het slib kan meevoeren richting de Noordzee. Dit gebeurt echter onvoldoende, omdat de stroomsnelheid in de kronkelige geul is afgenomen. Het baggerslib blijft daardoor in het zuidelijke deel van de vaargeul circuleren. We onderzoeken de mogelijkheid om minder baggerslib ‘op stroom te zetten’ en meer te verspreiden bij Zuiderspruit of Scheepsgat. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een marktdialoog georganiseerd met baggeraars over de beste baggerstrategie.

Visie en maatregelen voor bereikbaarheid op langere termijn

Bovendien kijken we samen naar de toekomst. Betrokken overheden hebben een visie en advies opgesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid van Ameland met de vaste wal. Hierbij is gekeken naar de economische en recreatieve ontwikkeling van Ameland en de regio, de natuurlijke ontwikkelingen in de Waddenzee, ambities rond duurzaamheid, de toekomstige vervoersbehoefte en mogelijke vervoersoplossingen met bijpassende infrastructuur.

Dit deden we samen met bewoners in het gebied, de gemeente Ameland, de gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en betrokken maatschappelijke organisaties. In het najaar van 2019 zijn de hoofdlijnen van de visie besproken met bewoners en betrokken organisaties. Begin 2020 is de langetermijnvisie, met kansrijke vervoersoplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland, naar de minister gestuurd.

Nu spitst de verkenning zich toe op 2 oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn: het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem of het verplaatsen van de vertrek- en aankomstlocatie.

Aanvullend onderzoek baggercontract en vertragingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is contractverlener voor de verschillende Waddenveren. Omdat de vertragingen op de verbinding Holwerd-Ameland aanhouden, heeft de staatssecretaris in september 2018 aanvullend onderzoek aangekondigd. Rijkswaterstaat heeft dit onderzoek inmiddels laten uitvoeren door bureau Lievense.

Uit de analyses van de vertragingsfactoren blijkt dat de gemiddelde vaartijd, inclusief laad- en lostijd, 65 minuten bedraagt. Dat dit gemiddelde boven de beschikbare 60 minuten ligt, komt niet alleen door de schepen met een grote vertraging. Er is ook een grote groep schepen, die net niet binnen de 60 minuten blijft, en maar een paar minuten vertraging oploopt. Aangezien er niet of nauwelijks ruimte is om vertragingen in te lopen bouwen deze kleine vertragingen op tot grotere vertragingen in de loop van de dag.

Daarom is het advies te onderzoeken of een andere dienstregeling dan de huidige uursdienstregeling haalbaar is. Hiermee kunnen op korte termijn de pure vervolgvertragingen worden beperkt en kan op langere termijn ruimte worden gecreëerd om vertragingen nu en in de toekomst te beperken of zelfs te voorkomen.

Meer informatie hierover vindt u in de brief en bijbehorende stukken die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.