04 Veelgestelde vragen

Doelstellingen

 1. Er zijn 3 aanleidingen voor het project:

  • de Heesseltsche Uiterwaarden worden opnieuw ingericht om de Waal meer ruimte te geven, zodat de kans op overstromingen kleiner wordt;
  • daarnaast draagt het project bij aan natuurontwikkeling in het kader van het Nationaal Natuur Netwerk (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Voor het rivierengebied is hiervoor het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) opgesteld. De HU is een NURG-project. Er wordt 206 hectare nieuwe riviernatuur ontwikkeld. 
  • tot slot wordt bij de herinrichting de waterkwaliteit verbeterd in het kader van Europese afspraken (Kaderrichtlijn Water) zodat riviergebonden flora en fauna zich beter thuis voelt in het gebied.
 2. Het doel is om het land achter de dijken beter te beschermen tegen hoogwater en het gebied op langere termijn veilig te houden. Dit doen we door:

  • de haven bij de voormalige steenfabriek en de zandwinplassen op te nemen in 1 grote nevengeul met flauwe hellingen en natuurlijke oevers 
  • het verlagen van delen van de uiterwaarden 
  • het aanleggen van 2 kleinere geulen, die meestromen tijdens hoogwater, en strangen
 3. De nevengeul is nodig om het water bij hoogwater sneller langs het smalle stuk uiterwaarden ter hoogte van de terp af te voeren. Daardoor daalt de waterstand bij extreem hoogwater en neemt de veiligheid toe. Naast de nevengeul komt er ook nog een kleinere oevergeul.

 4. Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden eind juli 2016 definitief gegund aan Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. Deze aannemer in de grond-, weg- en waterbouw wordt verantwoordelijk voor het afgraven van zo’n 2,1 miljoen kuub grond en de aanleg van onder meer de grote nevengeul en 2 kleinere geulen. De aannemer start per direct met zijn voorbereidingen. De verwachting is dat de graafwerkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2017 en dat de herinrichting in 2019 gereed is.

 5. Er zijn afspraken tussen de 4 beherende partijen (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, waterschap Rivierenland en gemeente Neerijnen). Staatsbosbeheer is als grootste beheerder het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Hij heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (VANL-TCW). 

  In het voorjaar van 2010 is een beheervisie opgesteld. In deze beheervisie wordt rekening gehouden met een aantal zaken onder andere: het behoud van het huidige open cultuurlandschap met begrazing door vee van lokale boeren in het gebied nabij de winterdijk en aaneengesloten natuurbeheer in de zone langs de rivier. De beheervisie is vertaald naar een beheerplan en een beheerovereenkomst, die is getekend in april 2011. Tijdens de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het beheer van het projectgebied. Na de overdracht in 2019 zullen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer dit gebied gezamenlijk beheren als dynamische riviernatuur.

Inrichting

 1. De aannemer is mede beoordeeld op basis van zijn plan waarin hij heeft aangegeven hoe hij de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt. Als er tijdelijk toch hinder ontstaat dient de aannemer hier tijdig met de omgeving over te communiceren. Het zand dat niet weer in het project gebruikt wordt, gaat per schip het gebied uit. Dit zorgt dus voor minder vrachtverkeer over de dijk.

  Er komt een wandelbrug op de zomerkade zodat het werkverkeer niet kruist met het recreatieverkeer in de uiterwaarden. De wandelpaden die tijdens de uitvoering toegankelijk blijven, worden afgerasterd. Transport van grote machines en materiaal voor het werk en de afvoer van zand gaat via de Waal. Het werkverkeer op de dijk en de Esterweg wordt zo tot een minimum beperkt.