01 Doelen en resultaten

Rijkwaterstaat richt de Heesseltsche uiterwaarden opnieuw in. Zo verkleinen we de kans op overstromingen en ontwikkelen we nieuwe natuur.

Veiligheid

We pakken de Heesseltsche uiterwaarden aan om het gebied achter de dijken beter te beschermen tegen hoogwater en het gebied op lange termijn veilig te houden. We leggen extra geulen aan en verlagen delen van de uiterwaarden. Ook nemen we de haven bij de voormalige steenfabriek en de zandwinplassen op in een grote nevengeul met flauwe hellingen en natuurlijke oevers.

Nieuwe natuur

Door het gebied opnieuw in te richten, ontwikkelen we ook nieuwe natuur. Dit doen we door de aanleg van:

  • een groot aaneengesloten en beheerbaar natuurgebied met dynamische en riviergebonden processen
  • schrale graslanden en rivierduinen rondom de te graven geulen
  • besloten moerassen en zachthout ooibossen (bossen die regelmatig overstromen) met wilgen en populieren

Het noordelijke deel, tussen de (verlegde) zomerkade en de bandijk, is bestemd voor agrarisch natuurbeheer.

Aandacht voor het landschap

Bij de herinrichting houden we rekening met het landschap. De graslanden in het noordelijke deel van de uiterwaarden blijven behouden.