02 Planning

Het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal doorloopt verschillende fases, van onderzoek tot realisatie. Op dit moment zijn we in de planuitwerkingsfase. Hierin werken we het door de minister vastgestelde voorkeursalternatief uit tot een concreet en vergunbaar plan.

Gereed: 2023
2016 Start verkenning
2018

Voorkeursbeslissing door de minister

2019 Start planuitwerking en voorbereiden vergunningenprocedure
Voorjaar 2021 Terinzagelegging ontwerpbesluiten en -vergunningen en mogelijkheid tot indienen van zienswijzen
Eind 2021

Terinzagelegging definitieve besluiten en vergunningen en mogelijkheid voor belanghebbenden tot beroep bij de Raad van State

Vanaf 2021

Uitvoering

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's