Planning en aanpak

We baggeren de Zandkreekgeul ten oosten van de Zandkreeksluis, zodat de beroeps- en recreatievaart er optimaal gebruik van kunnen maken. Op deze pagina vindt u de planning en onze werkwijze voor dit project.

Gereed: december 2021
15 oktober 2019 Start uitvoering fase 1: baggeren 3.000 m3
21 oktober 2019 Uitvoering fase 1 gereed
September 2020 Start monitoringsactiviteiten
Oktober 2021 Start uitvoering fase 2: baggeren 125.000 m3
December 2021 Uitvoering fase 2 gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak baggeren Zandkreekgeul

Om de vaargeul goed begaan te houden, moeten er grofweg 125.000 m3 gebaggerd worden. Uit bodemmonsters is gebleken dat het te baggeren materiaal voornamelijk bestaat uit slib, met een kleine hoeveelheid zand. De vrijkomende baggerspecie wordt gestort in een officiƫle stortlocatie nabij de baggerlocatie. Momenteel wordt onderzocht of we (een deel van) deze baggerspecie kunnen gebruiken voor natuurdoeleinden.

Om de ergste pijn voor de beroepsvaart te verlichten, hebben we medio oktober 2019 op 2 locaties 3.000 m3 gebaggerd in de geul:

  • de verondieping bij aanloop naar de Zandkreeksluis
  • de verondieping bij de uitmonding van de Zandkreek