Doelen en resultaten

Onderhoud aan oevers van kanalen is nodig voor de veiligheid van de scheepvaart en weggebruikers.

Door een slechte oeverbescherming kunnen bermen en taluds instorten. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor weggebruikers zoals automobilisten, fietsers en voetgangers. Een slecht functionerende oeverbescherming kan ook gevolgen hebben voor de scheepvaart. Als een talud afbrokkelt en in het kanaal terechtkomt, wordt het kanaal ondieper. Dit heeft invloed op de doorstroming van het scheepvaartverkeer.

Op meerdere plekken langs de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal is de oeverbescherming verouderd of in slechte staat. Ook sluit op een aantal locaties de oude stukken damwand nog niet goed aan op stukken die we eerder vervangen hebben. Rijkswaterstaat bundelt alle locaties in 1 opdracht voor een aannemer om de onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan damwanden en oevers uit te voeren.

Ruimte voor dieren

Rijkswaterstaat onderzoekt, voorafgaand aan het plaatsen van de damwanden, of er mogelijkheden zijn voor natuurlijke of natuurvriendelijke oevers. Dit hangt echter sterk af van de lokale condities, het type vaarweg en de grootte van schepen. Voor de meeste kanalen is een ‘harde oeververdediging’, zoals een damwand, de beste oplossing. In dit project brengen we natuurverbeteringen aan door de aanleg van 16 fauna-uitstapplaatsen. Een fauna-uitstapplaats is een constructie in de damwand, waardoor dieren gemakkelijk in en uit het water kunnen komen.

Menselijk handelen mag geen nadelige gevolgen hebben voor flora en fauna. Zo luidt de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming die we naleven. Dit betekent dat we maatregelen treffen om insluiting van dieren te voorkomen en bijvoorbeeld rekening houden met broedvogels in het broedvogelseizoen.

Uitvoering Groot Onderhoud Vaarwegen

Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. De Nederlandse vaarwegen behoren dan ook tot de drukste ter wereld. Het is belangrijk dat we deze krachtige positie vasthouden en verder ontwikkelen. Goed onderhouden vaarwegen zijn hiervoor essentieel. Daarom voert Rijkswaterstaat in het kader van het Groot Onderhoud Vaarwegen onderhoudswerkzaamheden uit op de Brabantse en Limburgse kanalen en de Maas. Hiermee leveren we een bijdrage aan een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart.