02 Planning en aanpak

Het project dijkversterking waterkering IJmuiden doorloopt verschillende fases, van onderzoek tot realisatie. In 2025 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Gereed: 2025
2017-2020 Planuitwerking en aanvragen vergunningen
2021-2022 Voorbereiding en aanbesteding
2023-2024 Uitvoerende werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Aanpak versterking waterkering IJmuiden

Tijdens het project dijkversterking waterkering IJmuiden volgen we de stappen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de systematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zo wordt het project volgens dit programma beoordeeld en op kwaliteit gecontroleerd.

Verkenningsfase

Het project heeft de verkenningsfase doorlopen. In deze verkenning is gezocht naar de beste oplossing om de waterkering weer te laten voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Het gaat hierbij om de ‘zachte delen’ van het sluizencomplex: de dijken. In deze verkenning is het voorkeursalternatief vastgesteld: de grondoplossing. Deze variant scoort het beste op duurzaamheid, De mate waarin de dijk goed te onderhouden valt en investeringskosten.

Planuitwerkingsfase

Het project bevindt zich nu aan het einde van de planuitwerkingsfase. In deze fase is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een realiseerbaar ontwerp, dat is vastgelegd in het Projectplan Water Dijkversterking IJmuiden. Het projectplan beschrijft de verbeteringen aan de dijken van IJmuiden. Om de dijken van het sluizencomplex veiliger te maken worden de dijken versterkt en opgehoogd en wordt de steenbekleding vervangen. Rijkswaterstaat heeft bij de oplossing rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken en waarden die aanwezig zijn op de sluiseilanden. Het huidige 'groene' karakter van de dijken op de sluiseilanden blijft daarbij ook in de nieuwe situatie behouden. Daar waar mogelijk wordt de recreatieve functie versterkt.

Vanwege de beperkte ruimte op het Zuidersluiseiland is in het ontwerp gekozen voor een combinatie van het verhogen van de dijk en het meer overslagbestendig maken van de dijk. Dat overslagbestendig maken gebeurt met opensteenasfalt (OSA). Het ontwerp is vervolgens door middel van een m.e.r.-beoordeling getoetst of het ontwerp nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Het Projectplan bevat een beschrijving van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd én een beschrijving van de maatregelen voor het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Het Ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden heeft in 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Inmiddels is er een definitief projectplan vastgesteld wat is goedgekeurd door Gedeputeerden Staten van de provincie Noord-Holland. Alle stukken zijn in te zien op de website Platform Participatie. Daar staat ook meer informatie over het aantekenen van beroep tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. Beroep indienen kan in de periode 11 september - 22 oktober 2020.

Onderliggende pagina's