Noordzeekanaal: dijkversterking waterkering IJmuiden

Noordzeekanaal: dijkversterking waterkering IJmuiden

Waarom

  • De dijken van de kering rondom het sluizencomplex bij IJmuiden voldoen op onderdelen niet meer aan de toekomstige veiligheidsnormen
  • Om het Noordzeekanaalgebied ook in de toekomst veilig te houden, versterken we de dijken van de kering bij IJmuiden
  • De bekleding moet op delen van de dijken verbeterd worden
  • De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Alle doelen en resultaten

Hoe

ruim 1 km lengte van het traject moet worden versterkt

Heb ik last van de werkzaamheden?

De uitvoeringswerkzaamheden om de dijken weer geheel aan de veiligheidsnormen te laten voldoen starten in 2023. We proberen de overlast voor de weggebruikers tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de realisatie blijft de fietsverbinding open.

Tot aan de start van de werkzaamheden verwachten we geen overlast. Wel voeren we tot die tijd reguliere onderhoudswerkzaamheden uit.

Wanneer

Gereed: 2025
2017-2020 Planuitwerking en aanvragen vergunningen
2021-2022 Voorbereiding en aanbesteding
2023-2024 Uitvoerende werkzaamheden

Bekijk de volledige planning en aanpak

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's