01 Doelen en resultaten

Het is belangrijk dat het Noordzeekanaal en de achterliggende gebieden tegen hoogwater van de Noordzee worden beschermd. In het project Waterkering IJmuiden onderzoeken we daarom op welke manier we mensen, infrastructuur en natuur goed kunnen beschermen tegen hoogwater vanaf de Noordzee.

Nieuwe normering

In het vooronderzoek waterkering IJmuiden bekijken we of de waterkering straks voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen uit de deltabeslissing Waterveiligheid. Bij het onderzoek kijken we niet alleen naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen van een overstroming. Voor gebieden waar grote groepen slachtoffers kunnen vallen of veel schade kan optreden door overstromingen, geldt een hoger beschermingsniveau.

Verkenning

Het project Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterkering IJmuiden heeft de verkenningsfase doorlopen. In deze verkenning is gezocht naar de beste oplossing om de waterkering weer te laten voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Het gaat hierbij om de ‘zachte delen’ van het sluizencomplex: de dijken. In deze verkenning is het voorkeursalternatief vastgesteld: de grondoplossing. Deze variant scoort het beste op duurzaamheid, onderhoudbaarheid en investeringskosten.

Planuitwerking

Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een realiseerbaar ontwerp. Dit ontwerp wordt door middel van een m.e.r.-beoordeling getoetst of het ontwerp nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Daarnaast wordt er een projectplan Waterwet opgesteld. In het projectplan Waterwet wordt in hoofdlijnen beschreven wat het werk inhoud en hoe het wordt uitgevoerd.

Het Ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden ligt ter inzage van vrijdag 17 mei tot en met donderdag 27 juni 2019. In het Ontwerpprojectplan Dijkversterking IJmuiden is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet het besluit opgenomen tot versterking van de dijken van de primaire waterkering IJmuiden. Het ontwerpprojectplan bevat een beschrijving van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Gedurende de periode dat het ontwerpprojectplan ter inzage ligt, is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Informatie over de wijze waarop een kennisgeving ingediend kan worden staat op de website Platform Participatie. Hier kunt u ook alle documenten inzien. 

Onderliggende pagina's