01 Doelen en resultaten

Het is belangrijk dat het Noordzeekanaal en de achterliggende gebieden tegen hoogwater van de Noordzee worden beschermd. In het project Waterkering IJmuiden onderzoeken we daarom op welke manier we mensen, infrastructuur en natuur goed kunnen beschermen tegen hoogwater vanaf de Noordzee.

Nieuwe normering

In het vooronderzoek waterkering IJmuiden bekijken we of de waterkering straks voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen uit de deltabeslissing Waterveiligheid. Bij het onderzoek kijken we niet alleen naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen van een overstroming. Voor gebieden waar grote groepen slachtoffers kunnen vallen of veel schade kan optreden door overstromingen, geldt een hoger beschermingsniveau.

Verkenning

Het project Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterkering IJmuiden heeft de verkenningsfase doorlopen. In deze verkenning is gezocht naar de beste oplossing om de waterkering weer te laten voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Het gaat hierbij om de ‘zachte delen’ van het sluizencomplex: de dijken. In deze verkenning is het voorkeursalternatief vastgesteld: de grondoplossing. Deze variant scoort het beste op duurzaamheid, onderhoudbaarheid en investeringskosten.

Planuitwerking

Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een realiseerbaar ontwerp. Dit ontwerp wordt door middel van een m.e.r.-beoordeling getoetst of het ontwerp nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Daarnaast wordt er een projectplan Waterwet opgesteld. In het projectplan Waterwet wordt in hoofdlijnen beschreven wat het werk inhoud en hoe het wordt uitgevoerd.

Onderliggende pagina's