01 Doelen en resultaten

Het is belangrijk dat het Noordzeekanaal en de achterliggende gebieden tegen hoogwater van de Noordzee worden beschermd. Het versterken van de dijken maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Nieuwe normering

We onderzochten of de waterkering IJmuiden straks voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen uit de deltabeslissing Waterveiligheid. We keken niet alleen naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen van een overstroming. Voor gebieden waar grote groepen slachtoffers kunnen vallen of veel schade kan optreden door overstromingen, geldt een hoger beschermingsniveau.

Het onderzoek naar de staat van de dijken toonde aan dat de bekleding (stenen op het talud) niet aan de veiligheidseisen voldoet. Ook de hoogte van de dijken is onvoldoende wanneer rekening wordt gehouden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven.

Onderliggende pagina's