Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen bij het project Nieuwe Waterweg: verdieping voor grotere scheepvaart.

 1. De Nieuwe Waterweg wordt 25 km verdiept van Hoek van Holland tot aan de Beneluxtunnel (25 km). Ook de Botlekhavens worden verdiept.

 2. De huidige diepte in de Nieuwe Waterweg is tussen de 14,5 m en 15 m. Deze diepte zal worden:

  • 1ste deel na Maeslantkering: ongeveer 16,20 m
  • 2de deel tot Beneluxtunnel: ongeveer 16,40 m
 3. De Botlek is op dit moment ongeveer 14,5 m diep. Na de verdieping van de rivier wordt dit 15,9 m in diepte.

 4. Na de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 m met hoog water onder normale omstandigheden de haven bereiken. Het nieuwe Panamakanaal kent een diepgang van 14,90 m en dus kunnen we alle New Panamax-schepen bedienen.

 5. Door de verdieping kunnen grotere schepen, met meer lading de Botlek bereiken. Hierdoor dalen de kosten per ton lading.

 6. Het weggehaalde zand wordt hergebruikt voor bodembescherming op andere plekken van het traject of verspreid op locaties.

 7. In de overgangswateren Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas behoort indringing van de zouttong vanuit zee tot de natuurlijke karakteristiek en dynamiek. De verdieping leidt tot een iets grotere en verdere zoutindringing. In de Nieuwe Maas en verder bovenstrooms gelegen waterlichamen en de aanliggende regionale wateren speelt verzilting een belangrijke rol in de zoetwatervoorziening voor diverse functies, met name in droge perioden met lage rivieraanvoer. Vanuit het project is daarom compensatie geboden aan de betreffende waterschappen om maatregelen te nemen tegen de beperkte verzilting. De waterschappen kunnen hiermee voorzien in de extra kosten voor het incidenteel langer inzetten van het KWA-systeem (Kleinschalige wateraanvoer), waarmee extra aanvoer van zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal (via Stichtse Rijnlanden) wordt verzorgd naar het beheergebied van Rijnland en Delfland. Voor Schieland wordt bij Leuvehaven een nieuwe verbinding gemaakt met de Nieuwe Maas om extra zoet water in de regionale systemen (Leuvekolk, Schieland) en voor Delfland wordt een financiële bijdrage geleverd om ter compensatie van de extra zoutlek van de sluis een equivalente hoeveelheid gebiedseigen zoet water te genereren uit gezuiverd afvalwater. Op deze wijze zijn de verziltingseffecten zoveel als mogelijk beperkt.

 8. De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk, zoals dat plaatsvindt op de vaarweg en in de havens. Dit levert geen (extra) hinder op voor de omwonenden. Wel zijn de werkzaamheden intensiever dan regulier onderhoudsbaggerwerk.

 9. Het werk wordt uitgevoerd zonder hinder voor de omgeving, dus ook voor werkenden in de haven en het scheepvaartverkeer.

 10. De verdieping is nodig voor een betere bereikbaarheid van de Botlekhavens. Hierdoor kunnen schepen met grotere diepgang de haven bereiken. Dit komt ten goede van de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied en daarmee wordt de concurrentiepositie van de haven versterkt.

 11. Naar verwachting start de uitvoering van de baggerwerkzaamheden voor de verdieping in maart 2018. De werkzaamheden duren ongeveer 6 maanden. Er zijn 3 zinkerbundels in de vaarweg die verwijderd moeten worden:

  • Shell/Stedin (verwachting september 2018)
  • KPN (verwachting september 2018)
  • Gasunie/NAM/DPO (verwachting september 2019)
 12. De effecten op het milieu zijn onderzocht in het MER (milieueffectrapport), er treden voor de meeste milieuthema’s geen significante effecten op door de verdieping. De effecten die wel significant zijn of aandachtspunt zijn (zoals verzilting, bodemerosie, grondwater) zijn via vergunningvoorschriften gecompenseerd en/of worden via monitoringsprogramma gevolgd.