Doelen en resultaten

We werken ter hoogte van Maassluis aan een betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid en nieuwe natuur.

Dat doen we met de aanleg van een getijdenpark met getijdengeul ten noordwesten van natuurspeelplaats Avonturis en een natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer.

Effecten van de maatregelen

Met het aanleggen van een getijdenpark en een natuurvriendelijke oever zorgen we voor de volgende, gunstige uitwerkingen:

  • Er ontstaat een droogvallende oppervlakte van ongeveer 2 ha en luw water voor vis.
  • Het leefgebied van vissen en planten wordt groter en beter.
  • Met de verondieping komt meer voedsel beschikbaar en verloopt de overgang voor vis van de polder naar de rivier geleidelijker.
  • De al beperkt aanwezige biezenvegetatie kan verder uitgroeien.
  • Grond die vrijkomt bij de aanleg van de getijdenpark gebruiken we, waar mogelijk, om bij het gemaal De Zaayer een langsdam aan te leggen tussen de bestaande kribben. Het gebied erachter kunnen wij hierdoor ondiep maken.
  • Gemaal De Zaayer loost (zoet)polderwater op de brakke tot zoute Nieuwe Waterweg. Het gemaal is al eerder vispasseerbaar gemaakt. De vooroevers zullen de scheepsgolven breken. Daardoor verloopt de overgang voor vis van polder naar rivier geleidelijker.

Een ander doel is om de bewoners van Maassluis kennis te laten maken met zoetwatergetijdenatuur. Ook laten we hen ervaren hoe belangrijk de natuur in een gebied met veel scheepvaart is.

Europese Kaderrichtlijn Water

Dit project is een maatregel binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW zorgt ervoor dat de ecologische kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater verbetert, zodat leefgebieden van planten en dieren (waterplanten, macrofauna (zoals insecten en slakken) en vissen), die van nature voorkomen in zoet getijdenwater, herstellen. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen. Dit project is onderdeel van meerdere getijdenparken in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg.