Doelen en resultaten

Planten en dieren die oorspronkelijk voorkomen in een watersysteem met getij en een overgang van zoet naar zout water zijn onvoldoende aanwezig. Het doel is om deze soorten terug te laten keren. Dit doen we door het leefgebied te herstellen. Ook in Europees verband zijn deze doelen gesteld en vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Getijdenpark Maashaven

Maatregelen herstel leefgebied zijn onderdeel van een set aan maatregelen die gezamenlijk het project Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven vormen. Het overkoepelende doel is om een ecologisch, recreatief en aantrekkelijk rivierlandschap in een stedelijke omgeving te maken. Naast de ontwikkeling van de natuur wordt er ook ingezet op recreatie.

Maatregelen herstel leefgebied Maashaven

In het Getijdenpark Maashaven wordt er een getijdengeul met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze oevers hebben een geleidelijke overgang van nat naar droog, waar het getij vrij invloed op heeft. Dit is gunstig voor de groei van oever- en waterplanten en biedt een plaats voor vissen om op te groeien. Het doel is om circa 1000 strekkende m natuurvriendelijke oever te realiseren.

Samenwerkingspartners

Bij het getijdenpark Maashaven zijn meerdere partijen betrokken. Er wordt samengewerkt met gemeente Rotterdam (initiatiefnemer), ARK Natuurontwikkeling, provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, Tauw en Waterschap Hollandse Delta.