Planning en aanpak

We herstellen bij de Boven- en Beneden-Merwede het leefgebied in de Woelse Waard en Dalemse Gat. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning van dit project en onze aanpak.

Gereed: eind 2021
2018/2019

Planuitwerking KRW maatregel

2020

Voorbereiding realisatie KRW Maatregel

2021/2022

Uitvoering KRW-maatregel

Deze planning is onder voorbehoud.

Maatregelen herstel zoetwatergetijdengebied

Om het leefgebied te herstellen zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het verlagen van het maaiveld, de aanleg van een zijgeul en het dieper maken van bestaande plassen. Momenteel onderzoeken we in een planstudie welke maatregelen de voorkeur genieten.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Tegelijkertijd wordt in opdracht van Waterschap Rivierenland gewerkt aan de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Rijkswaterstaat heeft de samenwerkende partijen (Graaf Reinald Alliantie) gevraagd om binnen dit project Kaderrichtlijn Water-maatregelen (KRW-maatregelen) toe te passen en aan het einde van de planstudie te komen tot een voorkeursvariant. Dit doen zij in samenspraak met diverse specialisten. Rijkswaterstaat en de Graaf Reinald Alliantie zien kansen om de werkzaamheden voor de dijkversterking en de KRW-maatregelen te combineren. Hierdoor verwachten we dat de voorbereiding efficiƫnter uitgevoerd wordt. Ook bekijken we de optie om de uitvoering gelijktijdig met de dijkversterking te laten lopen. Hierdoor vindt minder hinder plaats.