Doelen en resultaten

Nederland kende tot 1970 unieke zoetwatergebieden, waar eb en vloed voorkwam. Met de aanleg van onder meer de Haringvlietdam verdween de invloed van getij en verslechterde het leefgebied van planten en dieren. In de Woelse Waard en Dalemse Gat bij Gorinchem herstellen we 30 ha zoetwatergetijdengebied, als maatregel binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Kaderrichtlijn Water

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater verbetert. Rijkswaterstaat heeft de taak om door maatregelen de waterkwaliteit in het rivierengebied te realiseren. Het doel is het herstel van leefgebieden voor de planten en dieren die van nature voorkomen in zoet getijdenwater. In de Woelse Waard en Dalemse Gat is het doel om 30 ha zoetwatergetijdenatuur te realiseren.