01 Doelen en resultaten

Steeds meer en steeds grotere schepen bevaren de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. Op termijn ontstaat een tekort aan overnachtingsplaatsen op het traject dat aan de westzijde wordt begrenst door Hardinxveld-Giessendam en Werkendam en aan de oostzijde door Woudrichem. Daarom realiseert Rijkswaterstaat 4 extra overnachtingsplaatsen in de vluchthaven van Gorinchem.

De beschikbaarheid van voldoende overnachtingsplaatsen voor de doorgaande binnenvaart is nodig voor vlot en veilig verkeer over water. Het zorgt ervoor dat binnenschippers zich aan de wettelijk voorgeschreven vaar- en rusttijden kunnen houden.

Het plan

De realisatie van het plan voorziet in de volgende onderdelen:

  • Er worden 4 extra ligplaatsen voor binnenvaartschepen (geen kegelschepen) gecreĆ«erd, naast een vervangende ligplaats voor de bestaande schepen van Nationale Politie, Landelijke eenheid (die nu ook in het plangebied liggen, maar plaats maken voor de binnenvaartschepen);
  • Het verdiepen van de bestaande haven (noordwestelijk deel), zodat beoogde schepen de overnachtingsplaatsen in de haven kunnen gebruiken;
  • Het verwijderen van bestaande meerpalen en afloopvoorzieningen en het (ver-)plaatsen van nieuwe/extra meerpalen en afloopvoorzieningen;
  • Het realiseren van een damwand met kade aan de westzijde langs de Krinkelwinkel, met daarbij bodembescherming;
  • Het realiseren van een verhoging van een gedeelte van het onderhoudspad, een afloopvoorziening en een trap (ter plaatse van de bestaande waterkering in het noorden van het plangebied), ten behoeve van twee overnachtingsplaatsen;
  • Het mogelijk maken van een inzamelpunt voor (huishoudelijk) afval van de binnenvaartschepen;
  • De Noord-West hoek van de Merwedehaven is verdacht gebied op Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zal een (vervolg)onderzoek worden uitgevoerd en eventuele vondsten worden geruimd;
  • Er zal een volledig milieukundig grondonderzoek uitgevoerd worden, waaruit de kwaliteit van de uitgebaggerde grond zal blijken. Hiermee kan bepaald worden of grond kan worden hergebruikt of dient te worden verwerkt;
  • Rijkswaterstaat neemt na uitvoering het onderhoud en beheer van de harde constructies op zich en draagt zorg voor het baggeren van de waterbodem.
Impressie van de nieuwe situatie.

Achtergrond

In het gebied rond Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam zijn op dit moment voldoende overnachtingsplaatsen op de rivier (ankerplaatsen) en in havens aanwezig. In verband met het aanvaringsgevaar op de rivier heeft de overheid het voornemen de ankerplaatsen op te heffen en te vervangen door overnachtingsplaatsen buiten de vaarweg. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat nieuwe overnachtingsplaatsen te realiseren ter vervanging van een deel van de overnachtingsplaatsen in ankervakken op de Merwedes.