01 Planning en aanpak

Planning en aanpak

We verruimen en verdiepen het Julianakanaal. De werkzaamheden zijn in volle gang. In 2023 moet het werk klaar zijn.

Gereed: 2023
2019
  • Afronding aanleg passeervakken
  • Afronding bebording ten behoeve van verkeersmanagement
  • Afronding opwaardering informatiesysteem scheepvaart
  • Peilopzet Kanaalpand Born-Maasbracht
  • Start werkzaamheden verruiming Julianakanaal bij Haven Stein
  • Start werkzaamheden versteviging Hemelbeekduiker
  • Start aanbesteding verruiming Julianakanaal Berg-Obbicht
2020

Start werkzaamheden verruiming Julianakanaal Berg-Obbicht

2023 Gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Projecten Maasroute en Julianakanaal

De werkzaamheden om de Maasroute en het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen, zijn opgedeeld in een aantal fasen en deelprojecten. Een deel van deze projecten is inmiddels al uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de sluizen in Born en Maasbracht al verlengd en is in Limmel een nieuwe keersluis gebouwd. Ook zijn delen van het Julianakanaal al verbreed en verdiept. In 2019 werkt Rijkswaterstaat aan onderstaande projecten.

Projecten in uitvoering

Passeervakken Noord en Zuid

Bij Itteren en bij Elsloo zijn 2 passeervakken van ieder 1 km aangelegd. Deze passeervakken zorgen ervoor dat grotere binnenvaartschepen elkaar veilig kunnen passeren.

Het transport van goederen over de Nederlandse kanalen en rivieren wordt steeds belangrijker. Ook het Julianakanaal, onderdeel van de Maasroute, speelt hierin een belangrijke rol. We maken dit kanaal bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen door onder andere passeervakken aan te leggen. Zo kunnen grotere schepen en andere scheepvaart elkaar veilig passeren. Bij Elsloo hebben we net een passeervak aangelegd. Een flinke klus! Maar hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk? Een passeervak leggen we aan in 3 fases. En in iedere fase doen we hetzelfde: 1) We verplaatsen het wegdek en het omliggende groen naast de bestaande dijk. 2) We plaatsen damwanden in het water om een bouwkuip te maken. 3) We leggen de nieuwe dijk aan. 4) We pompen het water uit de bouwkuip. Natuurlijk denken we hierbij aan de vissen in het water! Die vangen we en zetten we terug in het kanaal. Ook hebben we op verschillende plekken vleermuiskasten verplaatst. En leggen we faunapassages aan. Hiermee zorgen we ervoor dat dieren, die in het water terecht zijn gekomen, er weer makkelijk uit kunnen. 5) We graven veilig de oude dijk, de oever en de kanaalbodem af. De grond die hierbij vrijkomt, gebruiken we weer bij de aanleg van de nieuwe dijk. 6) We leggen een nieuwe kanaalbodem aan met een waterdichte laag. Daarover heen komt stortsteen, daartussen wordt beton gegoten. 7) We vullen de bouwkuip weer met water. 8) En we halen de damwanden weer weg. Met dit unieke waterproject zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat grotere schepen elkaar kunnen passeren op het Julianakanaal. Zo blijft de Maasroute ook in de toekomst een vaarroute van formaat!

Verkeersmanagement

Het project Verkeersmanagement heeft als doel de veiligheid en vlotte doorstroming van de scheepvaart te borgen na de toelating van grotere binnenvaartschepen met een diepgang tot maximaal 3,5 m op het kanaal. Hiervoor worden de informatiesystemen voor de scheepvaart opgewaardeerd en worden op verschillende plekken langs het kanaal nieuwe (extra) marifoonantennes en verkeersborden geplaatst.

Projecten in voorbereiding

Peilopzet kanaalpand Born-Maasbracht

Naast het verdiepen van het Julianakanaal wordt ook het waterpeil met 15 cm tussen Born en Maasbracht verhoogd om ervoor te zorgen dat de grotere binnenvaartschepen in de toekomst met een diepgang van 3,50 m het kanaal kunnen passeren. Voorafgaand aan deze peilopzet worden oevers, dijken en kaden geïnspecteerd.

Verruiming Julianakanaal bij Haven Stein

Bij Haven Stein is de bestaande oever aan de oostzijde van het kanaal (kilometerpaal 14,835 - 15,230) vervangen door een verticale wand. Resterend moet nog de oorspronkelijke kanaalbodem worden ontgraven en een nieuwe waterremmende laag worden aangebracht. Ook wordt de bestaande Mauritsduiker deels verwijderd.

Hemelbeekduiker

Op de bodem van het kanaal ter hoogte van Stein ligt de Hemelbeekduiker. Deze duiker moet worden verstevigd om hem ook in de toekomst te kunnen beschermen voor schepen met een diepgang van 3,5 m. Aan de westzijde van het kanaal is de bestaande oever al vervangen door een damwand. Resterend moet nog de oorspronkelijke kanaalbodem worden ontgraven en een nieuwe waterremmende laag worden aangebracht.

Berghaven

Bij de Berghaven bij Born ligt op de bodem van het kanaal nog een oude duiker (Reijdtsgraafduiker) die te hoog ligt voor de gewenste bodemdiepte. Deze duiker wordt verwijderd en er wordt een nieuwe waterremmende laag op de kanaalbodem aangelegd. Verder vindt onderhoudsbaggerwerk plaats.

Verruiming Julianakanaal Berg-Obbicht

Ten zuiden van de brug van Obbicht wordt het kanaal verruimd door een dijkverplaatsing aan de oostzijde, waarbij de dijk tot wel 15 m verlegd wordt. Daarnaast wordt de kanaalbodem van kilometerpaal 18.000 tot 19.500 km met 1 m verdiept. Een deel van deze werkzaamheden is al uitgevoerd. Door problemen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het werk tijdelijk stilgelegd. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2020 weer hervat.

Onderliggende pagina's