Maas: reparatie stuw Linne

Maas: reparatie stuw Linne

Waarom

  • De stuw bij Linne is beschadigd.
  • Hierdoor kan hij niet worden ingezet om het waterpeil te regelen.
  • Om de reparatie en inspectie van de stuw mogelijk te maken, is een droge bouwput rondom de stuw gebouwd.
  • Alle 14 jukken worden vervangen.

Hoe

vervangen van alle 14 jukken

Wat is de situatie?

Op 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken tijdens storm Ciara losgeslagen en tegen de stuw bij Linne gedreven. Door deze aanvaring zijn in ieder geval 4 jukken (onderdelen van de stuw) beschadigd.

Met een tijdelijke bovenstroomse breuksteendam in de Maas is het beschadigde deel van stuw Linne gestabiliseerd en veiliggesteld. Deze dam neemt ook de waterkerende functie over van de stuw, zodat de waterstand goed op peil blijft bij een lagere wateraanvoer in de Maas.

Timelapse: herstelwerkzaamheden Stuw Linne

In deze video zie je een timelapse van de herstelwerkzaamheden die we hebben verricht aan Stuw Linne in de periode maart tot en met mei 2020.

(Een timelapse van de werken aan de stuwdam in Linne. In het ondiepe water rijdt een graafmachine naar het midden van de rivier om daar in een strook stenen op te hogen.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Vlak naast de stuwdam wordt een raster geplaatst in het water. Vervolgens bedekt de graafmachine het raster stukje bij beetje met stenen tot er over de hele breedte een dam van stenen ontstaat.) (Tussen de stenen dam en de stuwdam wordt het water weggepompt. Werkmannen flitsen heen en weer en grote machines verschijnen langs de oever.) (De stuwdam wordt ontmanteld. De plek waar die stond, is nu leeg.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/herstelstuwlinne. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Animatie werkzaamheden Stuw Linne

VOICE-OVER: In de vroege ochtend van 10 februari 2020 raast storm Ciara over het land. (Een animatie.) Bij haven Maasbracht raken 2 duwbakken los raken op drift en drijven tegen stuw Linne aan. De duwbakken beschadigen minimaal 4 jukken en een aantal brugdelen. Of er meer schade is, is nog niet bekend. Met dit gedeelte van de stuw kan Rijkswaterstaat het waterpeil nu niet meer regelen. Gelukkig is er voldoende water in de Maas. Zo zakt het peil niet en kan de scheepvaart gewoon doorgaan. (Schepen varen door het water.) Om de totale schade te kunnen vaststellen en de stuw te kunnen herstellen bouwen we eerst een tijdelijke dam. Dat doen we met breuksteen. Ook storten we beton en stenen achter het andere gedeelte van de stuw zodat de bodem daar de kracht van het extra water kan opvangen. Nu kunnen we de stuw inspecteren en repareren. (Boten met kranen varen weg bij de stuw.) Na reparatie breken we de tijdelijke dam weer af en kan de stuw weer zijn werk doen. Namelijk het regelen van het waterpeil in de Maas tussen Maaseik en Linne. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? rijkswaterstaat.nl/herstelstuwlinne. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) RUSTIGE MUZIEK

Heb ik last van de werkzaamheden?

Voor verdere inspectie en herstel, heeft Rijkswaterstaat een droge bouwput gebouwd rondom de beschadigde stuw. Hiervoor is een 2e tijdelijke dam gerealiseerd, benedenstrooms van stuw Linne. Deze was eind mei 2020 gereed. Op basis van de inspectieresultaten volgde begin juni 2020 een definitief herstelplan.

Is er hinder voor de scheepvaart?

De scheepvaart kan doorgaan. Tijdens de werkzaamheden aan de stuw kunnen de sluizen Linne, Heel en Maasbracht wanneer nodig ook ingezet worden als tijdelijke extra capaciteit om het waterpeil te regelen. Wanneer dat tot stremmingen leidt, informeert Rijkswaterstaat direct aan de scheepvaart.

Is er hinder voor het gebruik van de fietsbrug?

Voor het afbreken van de tijdelijke dammen in de Maas wordt groot materieel ingezet. Omdat vlakbij de stuw en dus ook op korte afstand van de fietsbrug wordt gewerkt, is het veiligheidsrisico te groot om fietsers en voetgangers toe te laten op de fietsbrug. Net als tijdens de opbouw van de bovenstroomse dam zal ook nu de fietsbrug tijdelijk afgesloten worden: van maandag 28 september tot en met vrijdag 23 oktober 2020. Er wordt een omleidingsroute ingesteld over de Maasbrug bij Wessem.

Planning

Gereed: najaar 2020

Waarom liggen er stuwen in de rivier?

De Maas is een zogenaamde gestuwde rivier. Dit betekent dat er stuwen in de rivier liggen om het waterpeil mee te kunnen regelen.

Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Door de stuw meer of minder open te zetten, kan Rijkswaterstaat het waterpeil beïnvloeden. De scheepvaart maakt gebruik van sluizen. Dit zijn ook keringen in het water, maar dan met deuren, zodat de scheepvaart gebruik kan maken van de rivier.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's