02 Planning

Het project voor het aanleggen van een overnachtingshaven bij Bergambacht bevindt zich in de voorbereiding van de realisatiefase. Hier vindt u de volledige planning.

Gereed: 2022
2018 Voorbereiding realisatie
2020 Start aanbesteding
2021 Start werkzaamheden
2022 Oplevering en ingebruikname

Deze planning is onder voorbehoud.

Procedure

De gemeente Krimpenerwaard stelde een bestemmingsplan Overnachtingsplaatsen Bergambacht op en in december 2015 stelde de raad dit bestemmingsplan vast. De aanleg van overnachtingsplaatsen is hiermee planologisch mogelijk. Bij de inrichting van de locaties volgen we de m.e.r.-procedure (Wet milieubeheer). Daarnaast is een milieueffectrapport opgesteld. Hierin zijn de effecten van de overnachtingsplaatsen op natuur, milieu en leefomgeving onderzocht.

Meer informatie procedure

Wilt u graag meer informatie over dit project en rapportages inzien over de Nota van Antwoord, milieueffecten of het bestemmingsplan? Kijkt u dan op de website Ruimtelijke plannen voor de documenten.

Samenwerking

Rijkswaterstaat is beheerder van de hoofdvaarwegen. In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat werken we het plan uit voor de bouw van overnachtingsplaatsen in Bergambacht. Ook de gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, omliggende bedrijven en omwonenden zijn bij de plannen betrokken.

Onderliggende pagina's