03 Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het project IJsselmeer: zoetwatervoorraad op peil.

 1. Een besluit waarin voor een bepaald water of gebied, bijvoorbeeld het IJsselmeer, beschreven staat welke waterstanden door het peilbeheer moeten worden nagestreefd.

 2. Nee, meteorologische omstandigheden zorgen ervoor dat het in de praktijk niet mogelijk is om een vaste waterstand te handhaven. Als het bijvoorbeeld hard waait in het IJsselmeer kan het water aan de westkant van het IJsselmeer wel een meter hoger staan dan aan de oostkant.

 3. Het peilbesluit IJsselmeergebied is op 14 juni 2018 ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en in werking getreden.

 4. Door het peilbeheer aan te passen kan Rijkswaterstaat beter inspelen op extreme droge periodes en de behoefte aan zoetwater.

 5. Bij een fluctuerend peilbeheer mag het waterpeil schommelen binnen een bepaalde, vastgestelde bandbreedte.

 6. Het zomerpeil van het IJsselmeer en Markermeer was NAP -0,20 m (streefpeil). Het nieuwe zomerpeil fluctueert binnen een bandbreedte tussen NAP -0,10 m en NAP -0,30 m. 
   
  Het zomerpeil van de Veluwerandmeren was NAP -0,05 m (streefpeil) is niet veranderd. 
   
  Het winterpeil verandert niet. We sturen met spuien op een ondergrens van NAP -0,40 m in het IJsselmeer en Markermeer en NAP -0,30 m in de Veluwerandmeren.

 7. De waterstand in het IJsselmeergebied wordt bepaald door de aan- en afvoer van water. De aanvoer verloopt op natuurlijke wijze. Het meeste water (70%) stroomt via de IJssel het IJsselmeer in. Het overige water komt van regen, beken, kleine rivieren, afwateringssluizen en gemalen. 
   
  Een hoger peil ontstaat door minder water af te voeren naar de Waddenzee dan wordt aangevoerd naar het IJsselmeer. Een lager peil ontstaat door meer water af te voeren naar de Waddenzee via de spuisluizen en de pompen in de Afsluitdijk (spuien als het kan, pompen als het moet).

 8. In de zomer staat het waterpeil hoger. Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer dan kunnen vasthouden zodat er ook in tijden van droogte voldoende zoetwater beschikbaar blijft. 
   
  In tegenstelling tot de zomer kan in de winter een overschot aan water ontstaan. Rijkswaterstaat houdt daarom een lager waterpeil aan in de winter. Zo kan er meer water uit de polders en de rivieren worden opgevangen en afgevoerd naar de Waddenzee.

 9. Indien partijen aantoonbare schade hebben ondervonden ten gevolge van de invoering van het Peilbesluit IJsselmeergebied, kan hiervoor een verzoek tot compensatie worden ingediend. Een onafhankelijke commissie zal deze schade verder behandelen in het kader van de lasten die zijn opgetreden door overheidsoptreden. Afgewogen wordt of de opgetreden schade onevenredig zwaar is en niet gerekend kan worden tot een aanvaardbaar maatschappelijk risico. Op de pagina Nadeelcompensatie vindt u het aanvraagformulier nadeelcompensatie.