IJsselmeer: zoetwatervoorraad op peil

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

Waarom

  • Nederland heeft het water in het IJsselmeergebied nodig voor landbouw, koelwater voor de industrie, doorspoeling van de polders en recreatie.
  • Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger.
  • Om ook in tijden van droogte over voldoende zoet water te beschikken, houden we het water in het IJsselmeergebied in de zomer vast.

Alle doelen en resultaten

Hoe

Er komt een streefpeil met een onder- en bovengrens waarbinnen het peil mag bewegen.

De werking van het watersysteem wordt uitgelegd in deze animatie voor een veilig en veerkrachtig IJsselmeergebied.

Peilbesluit en protocol vastgesteld

Het peilbesluit is vastgesteld op 14 juni 2018 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en vervangt het peilbesluit uit 1992. Het peilbesluit heeft van 18 juni t/m 30 juli 2018 ter inzage gelegen, naar aanleiding waarvan een aantal beroepen zijn ingesteld. Na behandeling van de beroepen is het peilbesluit onherroepelijk, hetgeen in de eerste helft van 2019 wordt verwacht. Vanaf het vaststellen van het peilbesluit is deze in werking getreden. 

Op 7 februari 2019 is het protocol Sturingscriteria voor de uitvoering van het peilbesluit, vastgesteld door de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Het protocol is als het ware de handleiding voor Rijkswaterstaat en de waterschappen om het waterbeheer in IJsselmeergebied uit te voeren op basis van het nieuwe peilbesluit. Het protocol is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met de betrokken waterbeheerders. Afgesproken is om door middel van 'lerend implementeren' dit protocol tot uitvoering te brengen. Dit betekent dat na jaarlijkse evaluaties dit protocol kan worden bijgesteld. 

Het peilbesluit werd 14 juni 2018 ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen

Documenten

Protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit
Concept-eindrapportage pdf 1 MB / februari 2019

Documenten omtrent het peilbesluit, zoals de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de MER (bijlagen), de Natuurtoets en Nota van Antwoord vindt u in de Publicatiedatabank I&W.

Vraag en antwoord

Wat is een peilbesluit?

Een besluit waarin voor een bepaald water of gebied, bijvoorbeeld het IJsselmeer, beschreven staat welke waterstanden door het peilbeheer moeten worden nagestreefd.

Kan de waterstand op een exact peil gehouden worden?

Nee, meteorologische omstandigheden zorgen ervoor dat het in de praktijk niet mogelijk is om een vaste waterstand te handhaven.

Toon alle vragen

Nieuws

Meer nieuws

Ons water