01 Doelen en resultaten

Sinds 7 februari 2019 sturen we in het IJsselmeergebied niet meer op een vast peil, maar hanteren een flexibel peil met een onder- en een bovengrens waarbinnen het peil mag bewegen.

Het flexibel peil maakt het mogelijk om bij dreigende droogte het water in het IJsselmeergebied wat hoger op te zetten. Dit doen we door de sluizen in de Afsluitdijk minder vaak open te zetten. Samen met de waterschappen hebben we op basis van het peilbesluit afspraken gemaakt over het waterbeheer in het IJsselmeergebied. Deze zijn vastgelegd in het protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit. Het protocol is als het ware de handleiding voor Rijkswaterstaat en de waterschappen om het waterbeheer in IJsselmeergebied uit te voeren op basis van het nieuwe peilbesluit. Afgesproken is om door middel van 'lerend implementeren' dit protocol tot uitvoering te brengen. Dit betekent dat na jaarlijkse evaluaties dit protocol kan worden bijgesteld. De werking van het watersysteem wordt uitgelegd in de animatie voor een veilig en veerkrachtig IJsselmeergebied.

Het peilbesluit werd 14 juni 2018 ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen

Deltaprogramma

Met het Peilbesluit 2018 is uitvoering gegeven aan de Deltabeslissing Zoetwater uit 2014. De beslissing schrijft het flexibele zomerpeil voor en bepaalt dat het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer tot 2050 niet meestijgt met de zeespiegel.

Aan- en afvoer van water

De aan- en afvoer van water bepaalt de waterstanden in het IJsselmeergebied. Het meeste water stroomt via de IJssel het IJsselmeer in. Het overige water komt van regen, beken, kleine rivieren, afwateringssluizen of gemalen. Overtollig water voeren we af, via de spuisluizen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee.

Zomerpeil

Het zomerpeil is flexibel en geeft de waterbeheerder de ruimte om het waterpeil, binnen de vastgestelde marges, aan te passen aan de klimaats- en weersomstandigheden. Het waterpeil mag in de zomer fluctueren tussen NAP -0,10 cm en NAP -0,30 cm. 

Het nieuwe zomerpeil sluit beter aan bij de natuurlijke situatie: een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan het einde van de zomer.

Winterpeil

Het winterpeil verandert in de praktijk niet. Vanwege de waterveiligheid en de scheepvaart zorgen we ervoor dat het waterpeil niet onder de NAP -0,40 m zakt. Het winterpeil blijft in ieder geval tot 2050 gelijk.