Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u de volledig planning van het project Hollandsch Diep en Haringvliet: herstel leefgebied. Ook leest u hier meer over de aanpak.

Gereed: 2019
15 augustus - 31 oktober 2019 Werkzaamheden aan gebied Korendijkse Slikken
1 oktober - 31 oktober 2019 Werkzaamheden aan gebied Slijkplaat

Deze planning is onder voorbehoud.

Menheerse Plaat

De Menheerse Plaat ligt aan de zuidoever van het Haringvliet, ten noorden van Middelharnis. De plaat is een gors, ook wel kwelder genoemd, die voor het grootste gedeelte bestaat uit soortenarm grasland met daarbij rietruigtes.

Maatregelen Menheerse Plaat

Om het leefgebied voor planten en dieren in de waterzone te verbeteren, wordt ruim 1 km natuurvriendelijke oever geoptimaliseerd. De oevers worden beter beschermd tegen golfslag en beter bereikbaar gemaakt voor onder andere vissen. In de ontstane luwtes kunnen oever- en waterplanten zich beter ontwikkelen en kunnen vissen beter paaien en opgroeien. Ook wordt er een eiland gecreëerd als broedplaats voor vogels, zoals de visdief.

Korendijkse Slikken

De Korendijkse Slikken liggen aan de noordoever van het Haringvliet, ten westen van Tiengemeten. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit rietmoerassen, natte ruigten en graslanden.

Maatregelen Korendijkse Slikken

Om het leefgebied voor planten en dieren in de waterzone te verbeteren, wordt ruim 4 km natuurvriendelijke oever geoptimaliseerd. De oevers worden beter beschermd tegen golfslag en beter bereikbaar gemaakt voor onder andere vissen. In de ontstane luwtes kunnen oever- en waterplanten zich beter ontwikkelen en kunnen vissen beter paaien en opgroeien.

Ook worden er houten onderwaterstructuren (rivierhout) geplaatst die zorgen voor schuilmogelijkheden voor vissen en andere waterdieren. Daarnaast worden de doorvoeropeningen van de vooroeververdediging vergroot en wordt een andere doorvoeropening aangelegd. Zuurstofrijk water stroomt hierdoor gemakkelijker in de oeverzone en ook vissen zwemmen makkelijker in en uit dit gebied. Om de natuurvriendelijke oever te beschermen tegen afkalving door golven, wordt de bestaande vooroeververdediging ontdaan van bomen en opgehoogd. De beheerder van het gebied, Natuurmonumenten, zal daarnaast de kreken in de Korendijkse Slikken verbeteren zodat het gebied beter bereikbaar wordt voor vissen.

Slijkplaat

De Slijkplaat is een eiland midden in het Haringvliet, enkele kilometers ten zuiden van Hellevoetsluis. Het eiland is opgebouwd uit een zandplaat met een geul er doorheen en is vooral van belang als rustplaats voor watervogels en als broedplaats voor kustvogels.

Maatregelen Slijkplaat

Om het leefgebied voor planten en dieren in de waterzone te verbeteren, wordt ruim 2,3 km natuurvriendelijke oever geoptimaliseerd. De oevers worden beter beschermd tegen golfslag en beter bereikbaar gemaakt voor onder andere vissen. In de ontstane luwtes kunnen oever- en waterplanten zich beter ontwikkelen en kunnen vissen beter paaien en opgroeien.

Ook worden er houten onderwaterstructuren (rivierhout) geplaatst die zorgen voor schuilmogelijkheden voor vissen en andere waterdieren. Om de natuurvriendelijke oever te beschermen tegen afkalving door golven, wordt ook de vooroeververdediging hersteld. Tot slot wordt er een eiland gecreëerd als broedplaats voor vogels als het Visdiefje met ook daaromheen natuurvriendelijke oevers.

De beheerder van het eiland, Staatsbosbeheer, zal daarnaast nog maatregelen nemen op de droge delen voor broedvogels. Zo wordt het eiland op enkele plaatsen verlaagd zodat het bij hoogwater kan overstromen. Dit is nodig om de ratten te verdrijven die in de huidige situatie veel broednesten plunderen.

Zeehondenplaat

De Zeehondenplaat ligt aan de noordoever van het Hollandsch Diep, nabij Strijen tegenover de havens van Moerdijk. De plaat bestaat voornamelijk uit schietwilgenbossen met langs het Hollandsch Diep rietvelden, natte ruigten en graslanden.

Maatregelen Zeehondenplaat

De oevers zijn onderhavig aan erosie door golven, waardoor de oever steil wordt en planten geen kans krijgen om te groeien. Daarom wordt er bij de Zeehondenplaat circa 900 m vooroeververdediging verstevigd en doorstroomopeningen worden geoptimaliseerd voor de migratie van onder andere vissen. Via de doorstroomopeningen stroomt zuurstofrijk water gemakkelijker in de oeverzone en ook vissen zwemmen makkelijker in en uit dit gebied. Vissen kunnen paaien en opgroeien in de luwte achter de vooroeververdediging.