Doelen en resultaten

Planten en dieren die oorspronkelijk voorkomen in een watersysteem met getij en een overgang van zoet naar zout water zijn onvoldoende aanwezig. Denk aan planten die precies leven in de oevers die onderlopen en droogvallen door het getij. Maar ook vissen die afhankelijk zijn van de overgang tussen zoet en zout water om te paaien.

Ons doel is om deze soorten terug te laten keren. Dit doen we door het leefgebied te herstellen. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de waternatuur te herstellen in verschillende gebieden in Haringvliet en Hollandsch Diep. Deze gebieden zijn de Slijkplaat, Menheerse Plaat, Korendijkse Slikken en de Zeehondenplaat.

Europese Kaderrichtlijn Water

Ook in Europees verband zijn deze doelen gesteld en vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).