01 Doelen en resultaten

Door de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden verbetert de veiligheid van het binnendijkse gebied. De rivier de Waal krijgt meer ruimte, waardoor de kans op overstromingen vermindert.

Veiligheid

Om het water meer ruimte te geven, leggen we parallel aan de Waal een meestromende nevengeul aan. Dit is een extra route waarlangs het water wordt afgevoerd. Ook verlagen we de bodem van de uiterwaarden. Op die manier blijft de waterstand permanent laag en voorkomen we overstromingen.

Natuur

Bij het herinrichten van de Afferdense en Deestse Waarden geven we ook ruimte aan de natuur. Er ontstaat hier een nieuw natuurgebied van 158 hectare. Ooibos, poelen, grasland en ruigere gebieden wisselen elkaar straks af. Dit is goed voor allerlei soorten planten, dieren en zeldzame vissoorten. Ook komen er runderen grazen, zodat het gebied niet dichtgroeit met bomen en struiken.

Met dit project dragen we naast waterveiligheid ook bij aan een betere waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. De meestromende nevengeul is daardoor ook een ideale kraamkamer voor veel vissoorten.

Toegift voor de natuur

In het project plannen we nog een extraatje voor de natuur, door het leefgebied van de dieren en planten nog verder te verbeteren. Omdat we nu bezig zijn met grote ingrepen, is dit het moment om kansen te verzilveren. Het plan van de herinrichting stamt uit de jaren '90. Dit ontwerp is nog steeds actueel. Er blijkt ruimte te zijn om het gebied verder te optimaliseren.

We nemen extra maatregelen op het gebied van recreatie, water, ecologie, veiligheid en milieu. Denk hierbij aan:

  • aanleg eilanden voor visdief en lepelaar
  • steilranden voor holenbroeders zoals oeverzwaluw
  • fauna passage en nieuwe burcht voor de das
  • bomen laten staan voor de bever
  • extra struinroutes
  • vissteiger voor hengelsporters

Vergunningen

Om de maatregelen te realiseren heeft Rijkswaterstaat voor een aantal vergunningen een aanpassing nodig. Het gaat om het projectplan Waterwet, de Ontgrondingsvergunning, de ontheffing Natuurbeschermingswet en de Watervergunning. De Ontgrondingsvergunning, ontheffing Natuurbeschermingswet en de Watervergunning zijn ondertussen verleend. Het projectplan Waterwet heeft ter inzage gelegen waarop zienswijzen zijn ingediend. In oktober wordt de reactie op de zienswijzen en het definitieve Projectplan ter inzage gelegd.

Voetgangers

Na de herinrichting is het hele gebied toegankelijk voor voetgangers. We leggen een voetgangersbrug aan over de nevengeul nabij Druten. Bovendien leggen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer een struinpad aan langs de rivier.