01 Doelen en resultaten

Door de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden verbetert de veiligheid van het binnendijkse gebied. De rivier de Waal krijgt meer ruimte, waardoor de kans op overstromingen vermindert.

Veiligheid

Om het water meer ruimte te geven, hebben we parallel aan de Waal een meestromende nevengeul aangelegd. Dit is een extra route waarlangs het water wordt afgevoerd. Ook is de bodem van de uiterwaarden verlaagd. Op die manier blijft de waterstand permanent laag en voorkomen we overstromingen.

Natuur

Bij het herinrichten van de Afferdense en Deestse Waarden geven we ook ruimte aan de natuur. Er ontstaat hier een nieuw natuurgebied van 158 ha. Ooibos, poelen, grasland en ruigere gebieden wisselen elkaar straks af. Dit is goed voor allerlei soorten planten, dieren en zeldzame vissoorten. Ook komen er runderen grazen, zodat het gebied niet dichtgroeit met bomen en struiken.

Met dit project dragen we naast waterveiligheid ook bij aan een betere waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. De meestromende nevengeul is daardoor ook een ideale kraamkamer voor veel vissoorten.

Toegift voor de natuur

In het project doen we nog wat extra voor de natuur, door het leefgebied van de dieren en planten nog verder te verbeteren. Omdat we nu bezig zijn met grote ingrepen, is dit het moment om kansen te verzilveren.

We nemen extra maatregelen op het gebied van recreatie, water, ecologie, veiligheid en milieu. Denk hierbij aan:

  • aanleg eilanden voor visdief en lepelaar
  • steilranden voor holenbroeders zoals oeverzwaluw
  • fauna passage en nieuwe burcht voor de das
  • bomen laten staan voor de bever
  • extra struinroutes
  • vissteiger voor hengelsporters

Voetgangers

Na de herinrichting is het hele gebied toegankelijk voor voetgangers. De voetgangersbrug bij Druten is klaar. Er komen nog struinpaden in het gebied.