Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wil met de maatregelen die uitgevoerd gaan worden meer hoogwaterveiligheid creëren. Tevens geeft het project een impuls aan de natuur, de leefbaarheid en economie.

Tot eind 2020 worden van Broekhuizen tot Geijsteren tal van deelprojecten uitgevoerd om de waterveiligheid te verbeteren.

Oude Maasarm

Het deelproject Oude Maasarm is gericht op het reactiveren van de 10 km lange Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum. Deze aftakking van de Maas was vroeger als zijrivier actief, maar is in de loop der tijd nagenoeg droog komen te liggen. Naar verwachting stroomt de Oude Maasarm gemiddeld eens in de 10 jaar volledig mee. Na de opening van de Oude Maasarm ontstaat tussen Ooijen en Wanssum een langgerekt, aaneengesloten natuurlint met bijzondere flora en fauna. Het nieuwe natuurgebied wordt vrij toegankelijk en biedt volop kansen voor recreatie.

Nieuwe rondweg

De huidige provinciale weg N270 loopt dwars door het centrum van Wanssum. Het is een bron van overlast en zorgt voor onveilige situaties. Bovendien staat het een verdere ontwikkeling van het centrumgebied in de weg. Met de aanleg van een noordelijke rondweg (Rondweg Wanssum) wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven.

Bruggen

Tevens worden er 4 beeldbepalende nieuwe bruggen en 1 fietsbrug aangelegd binnen het project.

Hoogwatergeulen

Ook worden er hoogwatergeulen gerealiseerd in Ooijen en Wanssum. Deze hoogwatergeulen leveren in de toekomst een aanzienlijke bijdrage aan de hoogwaterbescherming en waterstandsdaling bij hoogwater. Rijkswaterstaat is, als één van de opdrachtgevers van het project, nauw betrokken bij de hoogwatergeulen die worden aangelegd.