03 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 1. Aan de Westkade en Zuidkade in Marken wordt in het water naast de oude dijk een nieuwe dijk gemaakt, waarna de oude dijk wordt weggehaald. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de dijk zowel aan de Zuidkade als aan de Westkade weer voor 50 jaar robuust en veilig. De Noordkade is voldoende sterk en hoeft niet aangepast te worden.

 2. De nieuwe dijk zal hoger en breder zijn dan de huidige dijk. Wij zorgen ervoor dat de dijk past bij Marken. Bij de Rozewerf wordt bijvoorbeeld de nieuwe dijk zo gemaakt dat de bijzondere ligging van de Rozewerf aan het water behouden blijft. Hoe de dijk er precies uit komt te zien, hangt onder andere af van onderzoek naar de ondergrond en de uitvoeringsmethode. De opdrachtnemer zal op basis van alle randvoorwaarden het ontwerp voor de dijk gaan uitwerken.

 3. Het project bevindt zich in de aanbestedingsprocedure. Dit is de procedure waarin geïnteresseerde en deskundige bedrijven zich aan kunnen melden voor het uitvoeren van het project en een aanbesteding kunnen indienen. Vervolgens selecteert en gunt Rijkswaterstaat de opdracht aan een opdrachtnemer. De aanbestedingsprocedure is op 30 september 2020 gestart.
   
  Als de aanbestedingsprocedure is afgerond kan de opdrachtnemer in 2021 beginnen met het uitwerken van de plannen. De werkzaamheden aan de dijk starten naar verwachting in 2023.

 4. Ja. De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat de cultuurhistorische waarde van Marken behouden blijft. Daarom heeft de gemeente een zogeheten ‘esthetisch programma van eisen’ laten vaststellen. Dit document beschrijft de voorwaarden voor het ontwerp van de dijk.

 5. Gezien de bijzondere toestand in Marken hebben we goed onderzocht welke gevolgen ons werk heeft en welke maatregelen nodig zijn om effecten te voorkomen of te beperken. Dit staat beschreven in het Projectplan Waterwet en het bijbehorende milieueffectrapport voor de dijkversterking Marken.
   
  Bij de dijkversterking worden ook ‘meekoppelkansen’ gerealiseerd. Dit zijn kansen om de wensen in de buitenruimte van andere partijen te koppelen aan het project. Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe bankjes geplaatst, stranden aangelegd en natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Ook wordt de omringkade zo aangepast dat er een mooi wandelpad ontstaat. Dit pad maakt onderdeel uit van de Mooiste Tocht van Holland, een doorlopende route tussen Hoorn en Amsterdam. 

 6. De Markenaren hebben zelf veel kennis over de omgeving. Daarom is tijdens het uitwerken van de plannen intensief met diverse werkgroepen en bewoners samengewerkt en gesproken over de invulling van de dijkversterking. In de uitvoeringsfase blijven we de betrokkenen informeren over de voortgang en zoeken we de samenwerking op.

  Rijkswaterstaat gaat graag met u in gesprek over de plannen en uw ideeën of zorgen over de dijkversterking. U kunt uw vragen en opmerkingen rechtstreeks aan ons meegeven via het e-mailadres van Dijkversterking Marken of contact opnemen met de Eilandraad van Marken.

 7. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en diverse maatschappelijke organisaties. Ook is er intensief overleg met de KNRM, de bewoners van de Rozewerf en de werkgroep Dijkversterking van de Eilandraad Marken.
   
  Het project Dijkversterking Marken maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 8. Als de dijk klaar is, neemt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beheer en onderhoud over van Rijkswaterstaat. Medewerkers van het hoogheemraadschap werken daarom nu al mee aan het ontwerp van de dijk.

 9. Bij overstromingsdreiging neemt Rijkswaterstaat maatregelen om een overstroming te voorkomen. Neemt de dreiging toe, dan krijgt de veiligheidsregio de regie. Deze adviseert mensen of zij het eiland Marken moeten verlaten of een droge plek op het eiland moeten zoeken.

 10. De dijk is veilig. Tot de dijkversterking gereed is, gaat het onderhoud aan de huidige dijk door, voeren we inspecties uit en ondernemen we waar nodig actie. Met het onderhoud houden wij de dijk veilig en stabiel. De werkzaamheden bestaan uit maaien van de bermen, onderhouden van fiets- en voetpaden, verwijderen van onkruid en het inspecteren van de dijk. De aannemer controleert ook de waterkering en haalt riet uit de dijksloten weg, zodat het water goed blijft doorstromen. Ook worden er kleinere werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het weghalen van zwerfafval en het herstellen van verzakte tegels. Voor al dit onderhoud zijn uitvoerders van de aannemer regelmatig op en rond de dijk aan het werk.

 11. De oude wettelijke norm werd uitgedrukt in een overschrijdingskans. Voor Marken was dit een overschrijdingskans van 1 keer in de 1.250 jaar. Dit betekende dat de waterkering van Marken aan de norm voldeed als deze een waterstand kon keren die eens in de 1.250 jaar werd overschreden. De nieuwe veiligheidsnorm wordt uitgedrukt in een overstromingskans in plaats van een overschrijdingskans. Voor Marken is dit een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 300 jaar. De nieuwe overstromingskansen komen voort uit de Deltabeslissing Waterveiligheid. De nieuwe veiligheidsnorm ligt sinds 1 januari 2017 vast in de Waterwet.

 12. Tijdens de verkenningsfase zijn meerdere alternatieven van de nieuwe dijk afgewogen. In juli 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor een dijk die we buitenwaarts versterken en die 50 jaar mee kan. Hoe hoog de dijk moet worden en hoeveel water er in extreme situaties overheen mag stromen, is onderzocht bij het uitwerken van het ontwerp projectplan Waterwet. Een belangrijk uitgangspunt is dat de zetting van de dijk (het inzakken door de slappe ondergrond van veen- en kleilagen) beheerst blijft.

 13. Rijkswaterstaat heeft vanaf begin 2014 het onderhoud van de dijk geïntensiveerd, zodat de veiligheid voldoende gewaarborgd blijft en de dijk er netjes uitziet. Het gras op de helling aan de landkant wordt 3 keer per jaar gemaaid en afgevoerd, de helling aan de waterkant wordt jaarlijks schoongemaakt, op een aantal plaatsen zijn de zetstenen herzet en de stortsteen rondom het eiland is aangevuld.