03 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 1. De nieuwe dijk zal hoger en breder zijn dan de huidige dijk. Aan de Westkade en Zuidkade wordt de dijk bovendien buitenwaarts verplaatst. Wij zorgen ervoor dat de kruin (top) duidelijk herkenbaar blijft, wat past bij Marken. Hoe hij er verder precies uit komt te zien, hangt onder andere af van onderzoek naar de ondergrond en de uitvoeringsmethode. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de dijk zowel aan de Zuid- als aan de Westkade weer voor 50 jaar robuust en veilig. De Noordkade van Marken is voldoende sterk en hoeven we de komende decennia niet aan te passen.

 2. Het project bevindt zich in de overgang van de planuitwerkingsfase naar de uitvoeringsfase. De komende tijd werken we het onderwerp van de dijk en de manier van aanleggen verder uit. Hoe hoog wordt hij? Hoe breed worden de bermen van dijk? En hoe gaan we om met speciale plekken als de haven en de Rozewerf? Ook gaan we met kandidaat-aannemers in gesprek over de voorstelde dijkversterking. Een belangrijke voorwaarde is dat deze aannemers laten zien hoe zij aan de Zuidkade en Westkade de 'zetting' van de dijk (het inzakken door de slappe ondergrond van veen- en kleilagen) beheersen en beperken. Anders gezegd: hoe geven zij de dijk een stevig en stabiel fundament?

  Verder berekenen we hoeveel water er in extreme situaties over de dijk heen mag komen zonder dat Marken er last van heeft. Daarbij kijken we ook naar andere maatregelen in de waterhuishouding, zoals het verbreden van sloten, die wateroverlast bij neerslag en hoog water helpen beperken. 

  Tot slot brengen we in kaart welk effect de werkzaamheden aan de dijk hebben op de natuur, het watersysteem, archeologische vondsten in de omgeving en het historische aangezicht van Marken. Deze effecten leggen we vast in een milieueffectrapport.

  Het ontwerpprojectplan Waterwet, waarin de gedetailleerde plannen voor het ontwerp en de aanleg van de dijk beschreven staan, leggen samen met het milieueffectrapport en de belangrijkste vergunningen van 25 april 2019 tot 5 juni 2019 ter inzage.

 3. Ja. De gemeente Waterland heeft voor Marken een zogeheten Kader Ruimtelijke Kwaliteit laten vaststellen. Dit kader beschrijft de cultuurhistorische waarden, de recreatieve waarden en de natuurwaarden van Marken. De notitie noemt criteria waaraan de dijk moet voldoen. Of we aan alle criteria kunnen voldoen, hangt onder meer af van de technische voorwaarden. Kortom: we kijken naar de kwaliteit, maar veiligheid heeft prioriteit.

 4. Uiteraard kennen wij de bijzondere status van Marken. We onderzoeken goed welke gevolgen de diverse varianten hebben op deze gebieden en welke maatregelen we kunnen nemen om effecten te voorkomen of te beperken. Ook kijken we of en hoe er indien nodig gecompenseerd kan worden. Wel staat vast dat de dijk buitengaats wordt versterkt. Er zal dus land bijkomen.

  De dijkversterking biedt bovendien zogeheten meekoppelkansen: kansen om de ruimtelijke wensen van andere partijen te koppelen aan het project. Voor Marken zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden op het gebied van natuur, cultuurhistorie, recreatie en het watersysteem op het eiland. Grijpen we deze mogelijkheden aan, dan maken we het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier. Denk aan de aanleg van strandjes of plekken waar bewoners een bootje kunnen stallen. De omringkade om Marken kan uitgroeien tot een mooi wandelpad of tot onderdeel van de Mooiste Tocht van Holland, een doorlopende route tussen Hoorn en Amsterdam. Informatiepanelen, apps en andere voorzieningen kunnen deze mogelijkheden ondersteunen en verder helpen uitbouwen.

  De gemeente Waterland, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken de meekoppelkansen verder uit. Daarbij werken zij samen met de Eilandraad.

 5. Het projectplan Waterwet, waarin de gedetailleerde plannen voor het ontwerp en de aanleg van de dijk beschreven staan, leggen we samen met het milieueffectrapport en de belangrijkste vergunningen van 25 april 2019 tot 5 juni 2019 ter inzage. Dit wil zeggen dat iedereen het projectplan en het rapport gedurende zes weken kan lezen op de website van de provincie Noord-Holland en erop kan reageren door bij de provincie een zogeheten zienswijze in te dienen. Dat kan digitaal of per post, maar op afspraak ook mondeling. Bovendien houden wij op 13 mei 2019 op Marken een informatiebijeenkomst waar ook de mogelijkheid is om ter plekke een zienswijze is te dienen.Via de regionale media en onze nieuwsbrief kondigen we tijdig aan wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt en wanneer de stukken ter visie liggen.

 6. Enkele geïnteresseerde bewoners hebben zich verenigd in de werkgroep Dijkversterking, onderdeel van de Eilandraad. Het projectteam overlegt regelmatig met hen. U kunt uw mening geven tijdens publieksavonden of uw ideeën kenbaar te maken aan de werkgroep Dijkversterking dan wel aan Rijkswaterstaat via dijkversterkingmarken@rws.nl. Bruikbare ideeën kunnen worden meegenomen in de planuitwerking. Wanneer stukken ter inzage worden gelegd, kunt u daarop reageren door een zienswijze in te dienen.

 7. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en diverse maatschappelijke organisaties. Ook is er i intensief overleg met de bewoners in de werkgroep Dijkversterking, onderdeel van de Eilandraad Marken. Daarnaast bestaat er een klankbordgroep met belangengroepen uit de omgeving. Het project Dijkversterking Marken maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma .

 8. Als de dijk klaar is, neemt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beheer en onderhoud over van Rijkswaterstaat. Medewerkers van het hoogheemraadschap werken daarom nu al mee aan het ontwerp van de dijk.

 9. Bij overstromingsdreiging neemt Rijkswaterstaat maatregelen om een overstroming te voorkomen. Neemt de dreiging toe, dan krijgt de veiligheidsregio de regie. Deze adviseert mensen of zij het eiland Marken moeten verlaten of een droge plek op het eiland moeten zoeken. De Veiligheidsregio is, samen met de inwoners van Marken, bezig met het maken van een calamiteitenplan. Hierin staat ook beschreven wat iedereen kan doen in een geval van een calamiteit.

 10. De oude wettelijke norm werd uitgedrukt in een overschrijdingskans. Voor Marken was dit een overschrijdingskans van 1 keer in de 1.250 jaar. Dit betekende dat de waterkering van Marken aan de norm voldeed als deze een waterstand kon keren die eens in de 1.250 jaar werd overschreden. De nieuwe veiligheidsnorm wordt uitgedrukt in een overstromingskans in plaats van een overschrijdingskans. Voor Marken is dit een overstromingskans van gemiddeld 1 keer in de 300 jaar. De nieuwe overstromingskansen komen voort uit de Deltabeslissing Waterveiligheid. De nieuwe veiligheidsnorm ligt sinds 1 januari 2017 vast in de Waterwet.

 11. We hebben verschillende varianten van de dijk onderzocht. Bij alle alternatieven hebben we geprobeerd de hoogte van de dijk zo veel mogelijk te beperken. Op die manier gaan we het inzakken van de ondergrond zo goed mogelijk tegen.

  In juli 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) gekozen voor een dijk die we buitenwaarts versterken en die 50 jaar mee kan. Hoe hoog de dijk moet worden en hoeveel water er in extreme situaties overheen mag stromen, bekijken we bij het uitwerken van de plannen. Een belangrijke voorwaarde voor deze uitwerking is dat de zetting van de dijk (het inzakken door de slappe ondergrond van veen- en kleilagen) beheerst blijft. De manier waarop laten we, als het mogelijk is, tot en met de aanbesteding van de realisatie open.

 12. Het onderhoud aan de dijk was de afgelopen jaren gedeeltelijk uitgesteld, omdat de verwachting was dat de dijk op relatief korte termijn versterkt wou worden. Door opnieuw te kijken naar een passende oplossing is de versterking uitgesteld naar 2020.

  Daarom heeft Rijkswaterstaat vanaf begin 2014 het onderhoud geïntensiveerd, zodat in de tussentijd de veiligheid voldoende gewaarborgd blijft en de dijk er netjes uitziet. Het gras op het binnentalud wordt drie keer per jaar gemaaid en afgevoerd, het buitentalud wordt jaarlijks schoon gemaakt, op een aantal plaatsen zijn de zetstenen herzet en de stortsteen rondom het eiland is aangevuld.