Doelen en resultaten

Op de rivier tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen. De bestaande overnachtingshaven Lobith nabij Tuindorp is te klein. Daarom laat Rijkswaterstaat een nieuwe haven in de Bijenwaard bij Spijk bouwen.

Tijdens de aanleg van de overnachtingshaven zorgen we voor:

  • circa 50 ligplaatsen met afmeervoorzieningen voor schepen met een lengte tot 135 m. Ook leggen we 2 ligplaatsen voor koppelverbanden tot 190 m en ligplaatsen voor 1 à 2 kegelschepen.
  • 1 autoafzetsteiger, die ook dienst doet als ligplaats voor schepen met gevaarlijke stoffen (faciliteitensteiger).
  • 1 steiger voor boten van Rijkswaterstaat.
  • plaatsing van een radar. Deze wordt gebruikt voor scheepvaartmanagement en -begeleiding. Dit is nieuw op dit deel van de rivier.
  • aanleg van circa 75 parkeerplaatsen en een parkeerstrook van 2 m breed aan de havenzijde.
  • het inrichten van het terrein met facilitaire voorzieningen, zoals verlichting en stroomvoorzieningen voor alle ligplaatsen.
  • de aanleg van brandweervoorzieningen, zoals blusleidingen langs de steigers, en een boothelling.
  • ruimte om 5 à 10 campers neer te zetten.
  • inrichten van de groene zone aan de oostzijde van de overnachtingshaven Spijk en de overige restruimte in de uiterwaard. Deze ruimte gebruiken we voor natuurcompensatiemaatregelen.
  • aanleg van een tijdelijk fietspad langs de haven, binnen het werkterrein van de haven.
Impressie van de toekomstige overnachtingshaven bij Spijk.

Achtergrond

Tussen de Duitse grens en Tiel is er een tekort aan overnachtingsplaatsen. Daarom moderniseren we in 2017 de bestaande overnachtingshaven Lobith en leggen we de komende jaren een nieuwe overnachtingshaven aan in de Bijenwaard bij Spijk. Omdat schippers zich hierdoor beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden, zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. Samen bieden deze havens 70 ligplaatsen voor de binnenvaart, waarvan circa 50 in de nieuwe haven bij Spijk.

Samenwerking regio en Rijk

De uitbreiding van het aantal ligplaatsen in dit gebied wordt gerealiseerd door Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Rijnwaarden. In nauw overleg hebben zij besloten om de bestaande haven Lobith bij Tuindorp te moderniseren en bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan te leggen. Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan op 29 juni 2016 vastgesteld. Daarnaast hebben betrokken overheden een definitief besluit genomen over de aangevraagde vergunningen. 

Tegen het inpassingsplan en de vergunningen is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State doet op dit moment geen uitspraak, omdat zij eerst de behandeling afwacht van een zaak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook de Overnachtingshaven Spijk maakt gebruik van de PAS. Vanwege de samenhang met Europese wetgeving wordt ook het Europese Hof van Justitie om informatie gevraagd. Het is nog onduidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet over de PAS. De huidige planning van de start aanleg van de nieuwe overnachtingshaven bij Spijk komt vooralsnog niet in gevaar.