Doelen en resultaten

Het water in de Afgedamde Maas wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van kwalitatief goed oppervlaktewater, zijn risico’s voor de waterkwaliteit in kaart gebracht.

Verschillende partijen nemen maatregelen om deze risico’s te verminderen. Zo ook Rijkswaterstaat.

Structurele risico's

De kwaliteit van het water bij het innamepunt Brakel wordt sterk beïnvloed door enerzijds water uit de Maas en anderzijds water uit de Bommelerwaard. Hoge concentraties gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen en toenemende concentraties geneesmiddelen vormen een structureel risico voor de drinkwaterproductie. Middels overleg met partijen, zowel nationaal als internationaal, blijven we aandacht vragen voor thema’s die een (inter)nationale aanpak vergen. Daarnaast wordt lokaal ingezet op voorlichting en stimulatie van gebruik van duurzame onkruidbestrijdingsmethoden.

Incidentele risico's

Naast structurele risico’s, zijn er incidentele risico’s als gevolg van een calamiteit of incident. Mogelijke oorzaken zijn illegale lozingen vanuit de Bommelerwaard of op de Maas. Daarnaast kunnen calamiteiten met scheepvaart, in het bijzonder in of nabij de Wilhelminasluis en brand bij bedrijven dan wel illegale lozingen door bedrijven langs de Afgedamde Maas de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Rijkswaterstaat voert handhavingsacties uit in het gebied van de Afgedamde Maas om illegale lozingen te voorkomen. Daarnaast worden incidenten geëvalueerd en naar aanleiding daarvan verbeterpunten geïmplementeerd. Ook worden calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld in samenwerking met partners, om het effect van een incident zo klein mogelijk te houden binnen de drinkwaterbeschermingszone.

Potentieel toekomstige risico’s

Provincie en gemeenten stellen ruimtelijke plannen op voor de omgeving van het innamepunt Brakel. Het is belangrijk dat de partijen het belang van waterwinning meenemen in deze plannen, omdat toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen tot extra risico’s kunnen leiden. We borgen in de toetsing van de ruimtelijke plannen dat het drinkwaterbelang nadrukkelijk en tijdig in beeld wordt gebracht.

Uitvoering

Rijkswaterstaat voert deze maatregelen niet alleen uit. Andere organisaties die, naast Rijkswaterstaat, de maatregelen uitvoeren zijn:

  • Waterschap Rivierenland
  • Drinkwaterbedrijf Dunea
  • Provincie Gelderland
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Zaltbommel
  • Gemeente Maasdriel
  • Gemeente Aalburg