Ons bestuur

Ons bestuur

Het bestuur van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Het accent ligt op de strategische sturing en besluitvorming.

  • 'Rijkswaterstaat heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht; samen met onze partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Ik ben trots dat ik leiding mag geven aan een organisatie met zo’n mooie taak.'

  • 'Werken aan een veilig, leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland doen we samen met anderen: provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Alleen door goed samen te werken, bereiken we het beste resultaat voor onze gebruikers.'

  • 'Onze netwerken veranderen. We hebben kennis en kunde nodig van beleid, stakeholders, partners en Rijkswaterstaat zelf. Die moeten we verbinden en mobiliseren om samen te werken aan het netwerk van morgen.'

  • 'Informatie is cruciaal om onze netwerken te besturen en te beheersen. Maar ook voor de gebruikers van onze wegen, vaarwegen en watersystemen. Daarom investeert Rijkswaterstaat in een goede informatievoorziening, nu en de toekomst.'

  • ‘Rijkswaterstaat heeft jaarlijks bijna 5 miljard euro beschikbaar. Ik vind het belangrijk om te werken aan maximaal rendement voor de samenleving en ons werk toch betaalbaar te houden. Met vernieuwende, efficiënte werkwijzen en werkprocessen. Dat is waar ik als chief financial officer voor sta.’

  • ‘Onze weginspecteurs, verkeersleiders, sluismeesters en watermanagers werken 24 uur per dag aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Achter de schermen zorgen zij voor betrouwbaar waterbeheer en vlotte, veilige verkeersdoorstroming op de weg en op het water. Zij handelen ongevallen zo snel mogelijk af en komen in actie bij calamiteiten en crises.’

Bestuurders Rijkswaterstaat

Adres