Veiligheid voorop in de Huissensche Waarden

Veiligheid voorop in de Huissensche Waarden

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 31 maart 2017- Laatste update: 31 maart 2017 15:58 uur

De kadeverlaging Scherpekamp is niet de enige maatregel die Rijkswaterstaat in de Huissensche Waarden treft. Ook de projecten Kribverlaging Pannerdensch Kanaal en Stroomlijn: Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal dragen bij aan het verbeteren van de hoogwaterveiligheid in deze omgeving. Een korte update van beide projecten.

In het project Stroomlijn: Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal verwijdert Rijkswaterstaat in de uiterwaarden begroeiing op plekken waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt, de zogeheten stroombaan.

Stukken nog even ter inzage

Het project Stroomlijn is gedeeltelijk al in uitvoering en wordt in 2017 afgerond. Voor deelgebied 1 en 2 ligt het 6e cluster van definitieve besluiten nog tot en met woensdag 12 april ter inzage. Tot die datum kunt u nog beroep instellen. De stukken zijn te vinden op de website Coördinatie Stroomlijn. Deelgebied 1 en 2 omvat de uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de benedenloop van de bedijkte Maas. Wordt er geen bezwaar gemaakt, dan starten we na het broedseizoen met de uitvoering. Eerst gaan we rooien en daarna worden de grote stronken gefreesd. De rooiwerkzaamheden zijn voor 15 oktober 2017 klaar. De interactieve kaart geeft een mooi beeld van wat er wel en niet blijft staan in de Huissensche Waarden (project Stroomlijn).

Planvorming kribverlaging van start

Verlaging van de kribben en de gestrekte oevers in het Pannerdensch Kanaal zorgt ervoor dat de waterstand tot 5 cm daalt. Door de kribben en gestrekte oevers te verlagen kan het water makkelijker wegstromen. Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het riviergebied veiliger. Rijkswaterstaat is eind 2016 gestart met de planvorming en onderzoekt nu welke alternatieven mogelijk zijn. Belangrijke randvoorwaarde: elk alternatief kan zelfstandig de benodigde waterstanddaling realiseren. Volgende stap in de planvorming is het in beeld brengen van de effecten van ieder alternatief op, onder andere, de waterhuishouding, ruimtelijke kwaliteit, scheepvaart en natuur- en archeologische waarden.

Planning en vervolg

Het alternatief dat na weging van de scores als beste uit de bus komt, wordt het voorkeursalternatief. Eind 2017 is waarschijnlijk bekend hoe dit voorkeursalternatief eruit ziet. In een volgende fase (eind 2017-medio 2018) werken we het voorkeursalternatief verder uit.

Meer informatie

Meer informatie over de kadeverlaging Scherpekamp vindt u op de projectpagina Pannerdensch kanaal: kadeverlaging Scherpekamp.