Voorbereidingen op het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo vorderen

Voorbereidingen op het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo vorderen

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 29 september 2016- Laatste update: 03 oktober 2016 15:24 uur

De voorbereidingen op het ontwerptracébesluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER) voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo zijn in volle gang. Momenteel werken Rijkswaterstaat en het ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV (RHDHV) aan het inpassend ontwerp en het landschapsplan. Wat komt daarbij kijken? En wat is de wisselwerking tussen beiden?

Wegontwerp

Het inpassend ontwerp vormt de basis voor het OTB. Het is een inpassend ontwerp, omdat het wegontwerp ook moet passen in de omgeving (bijvoorbeeld rekening houdend met het landschap en aansluitend op bestaande watergangen). In het ontwerp zijn in tekst en beeld onder andere de meeste eisen van samenwerkingspartners, omgeving en andere belanghebbenden, technische eisen, eisen aan veiligheid en dergelijke verwerkt. Het ontwerp is dus integraal opgesteld. In dit ontwerp zijn keuzes gemaakt met gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit en de vormgeving. Dit geldt ook andersom. Uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit en de vormgeving hebben ook gevolgen voor het ontwerp. In dit proces worden alle aspecten afgewogen. In de afweging worden punten meegenomen zoals veiligheid, verbeteren doorstroming op de A1, kosten, gewenste ruimtelijk kwaliteit voor de A1, et cetera. Dit leidt uiteindelijk tot beargumenteerde keuzes in het ontwerp.

Landschapsplan

Tegelijkertijd werken wij aan het landschapsplan. De aanpassing van de weg heeft ook gevolgen voor het landschap. Daarom maken wij ook een landschapsplan. Het landschapsplan omschrijft de inpassing van de A1 in het landschap en is in principe 10 jaar geldig. Het wegontwerp omschrijft de weg zelf, het landschapsplan de aankleding van de bermen langs de weg, de waterhuishouding en de inpassing in het omringende landschap. Deze opgave kan natuurlijk niet los worden gezien van de kenmerken en kwaliteiten van het huidige landschap. Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Overijsel en de Stedendriehoek hebben een ambitie geformuleerd hoe de relatie tussen de weg en het omringende landschap zou moeten zijn. Op en langs de weg zijn deze punten het uitgangspunt voor het landschapsplan. Daarnaast verwerken we in het landschapsplan bijvoorbeeld opgaven die voortkomen uit de MER-onderzoeken (water, ecologie, geluid, visuele hinder, en dergelijke).

Ambitie samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners hebben de ambitie dat het zogenaamde Parkway-principe te behouden en waar mogelijk te versterken. Dit principe gaat uit van een ruim opgezette weg met brede midden- en zijbermen die slingerend door een parkachtig landschap loopt. Nu is dit concept al niet overal meer zichtbaar, bijvoorbeeld tussen Apeldoorn en Deventer is het profiel van de weg smaller. En het omringende landschap is in toenemende mate verstedelijkt. Daarbij komt dat objecten die nodig zijn voor de verbreding zoals portalen en geleiderails ook het zicht en de beleving van het landschap over het hele traject aantasten. Ook wordt op het traject Deventer–Azelo de brede middenberm smaller. De uitdaging is dus om de nog resterende kwaliteiten van het Parkway-principe, de brede panorama’s langs de nog open delen van het landschap, zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken.

Concrete uitwerking

Het inpassend wegontwerp vormt de basis voor het OTB. Het landschapsplan wordt als bijlage van het OTB opgenomen. Deze stukken zullen medio 2017 ter inzage worden gelegd. Het inpassend wegontwerp is overigens nog geen definitief wegontwerp. De aannemer werkt dit inpassend ontwerp uiteindelijk uit tot een definitief wegontwerp. Ook het landschapsplan geeft een algemeen beeld en is nog niet concreet. Architecten vertalen de landschappelijke inpassing weer naar concrete omschrijvingen voor de vormgeving van bijvoorbeeld viaducten, bruggen, verlichting en portalen. Met deze omschrijving maakt de aannemer in de uitvoeringsfase weer het definitieve ontwerp. Meer informatie vindt u op de projectpagina Uitbreiding A1 Oost.