02 Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie en planschade

De overheid neemt binnen haar taakuitoefening veel maatregelen en besluiten die in het algemene belang en rechtmatig genomen zijn. Burgers en bedrijven kunnen nadeel ondervinden door dit optreden van de overheid. In sommige situaties hebben zij recht op een tegemoetkoming in de schade.

Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden, de aanleg van nieuwe infrastructuur of luchthavenbesluiten voor luchthavens van nationale betekenis, bijvoorbeeld leiden tot omzetverlies voor bedrijven, waardedaling van een woning of omrijdschade. Die schade komt in principe voor rekening van de benadeelde. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat een bedrijf of burger onevenredig wordt getroffen, heeft hij mogelijk recht op een tegemoetkoming in de schade.

Rijkswaterstaat stelt bij een verzoek om nadeelcompensatie (of planschade) doorgaans een onafhankelijke commissie in.

Nadeelcompensatie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelde voor die situaties de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (kortweg: Beleidsregel) vast. In die beleidsregel staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van schade en de bijbehorende procedure voor het indienen van een vergoedingsverzoek.

Planschade

Ook in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staan voorwaarden voor vergoeding genoemd. Daarbij gaat het om permanente schade als gevolg van ruimtelijke plannen. Deze criteria zijn van toepassing op schade als gevolg van tracébesluiten. Van deze zogeheten planschade is bijvoorbeeld sprake bij waardedaling van woningen of permanent omzetverlies.

De Beleidsregel hanteert een zogenaamde bagateldrempel van 1000 euro. Dat wil zeggen dat schade beneden 1000 euro niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Belangrijkste voorwaarden

De benadeelde krijgt alleen vergoeding als hij niet had kunnen weten dat de maatregelen zich zouden of schade zich zou kunnen voordoen. De schade mag ook niet vallen onder het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico.

Drempel

De Beleidsregel hanteert een zogenaamde bagateldrempel van 1000 euro. Dat wil zeggen dat schade beneden 1000 euro niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

Daarnaast gebruiken we een drempel om de vraag te beantwoorden of tijdelijke schade van een bedrijf tot het normaal ondernemersrisico behoort. Die drempel berekenen we met omzet- of kostencijfers van de jaren voordat de schade zich voordeed. Wordt de drempel overschreden? Dan kan de benadeelde voor gedeeltelijke vergoeding van zijn schade in aanmerking komen. In een situatie waarin sprake is van reguliere overheidsmaatregelen, en er verder geen bijzonderheden zijn ten aanzien van het bedrijf dat schade lijdt, of overige omstandigheden, wordt een drempel van 15% gehanteerd. Zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de drempel te verlagen. 

Bij planschade geldt een wettelijke drempel van 2%. Deze drempel is een minimum en wordt per geval beoordeeld.

Onafhankelijke commissie

Rijkswaterstaat stelt bij een verzoek om nadeelcompensatie (of planschade) doorgaans een onafhankelijke commissie in. De commissie adviseert de minister van IenW of een benadeelde voor vergoeding in aanmerking komt, en zo ja, voor welk bedrag. De minister neemt het uiteindelijke besluit.

Aanvraagformulieren

Luchthavens

Let op: Indien uw verzoek om nadeelcompensatie verband houdt met een luchthaven van nationale betekenis, bent u op grond van artikel 8.31 van de Wet Luchtvaart een legesbedrag verschuldigd van 300 euro.

Aanvraagformulieren vliegveld

Denkt u dat u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie of een planschadevergoeding? Dan kunt u het aanvraagformulier sturen naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV Projectadvisering
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Meer informatie

Ruimte voor de Rivier

Voor schades als gevolg van handelingen, besluiten of plannen in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, kunt u een beroep doen op het schadeloket Ruimte voor de Rivier.