Ontwerppuzzel ViA15 in volle gang

Interview

Ontwerppuzzel ViA15 in volle gang

Gepubliceerd op: 14 juli 2020- Laatste update: 14 juli 2020 17:16 uur

Sinds begin 2020 gaf aannemerscombinatie GelreGroen wat impressies vrij van project ViA15. Bijvoorbeeld van de brug over het Pannerdensch Kanaal en het fietstunneltje bij Bemmel. Maar het volledige ontwerp van de ViA15 is nog niet beschikbaar voor de omgeving. Waarom niet? We vroegen dit na bij Pieter Blokland, technisch manager Rijkswaterstaat.

Een complexe puzzel met heel veel stukjes: daar kun je het ontwerp van de ViA15 het beste mee vergelijken, stelt Pieter Blokland. ‘Elk stukje staat voor iemands belang: van de gemeente, omwonenden, bedrijfsleven en anderen. Al die belangen moeten in het ontwerp worden meegenomen. En om dat goed te kunnen doen en ook nog een robuust en duurzaam product op te kunnen leveren, is de inbreng van veel verschillende disciplines nodig. De ontwerpers werken nauw samen met constructeurs, geotechnici, hydrologen, veiligheidsexperts en andere specialisten, ook uit de uitvoering. In totaal zijn bij GelreGroen ruim 125 mensen bezig met het ontwerp. Alles moét kloppen. Het leggen van die puzzel kost tijd.’

Rijkswaterstaat toetst ontwerp ViA15

Vanuit Rijkswaterstaat kijkt Team Techniek mee met het ontwerpproces. ‘Daarbij letten we er vooral op of het ontwerp voldoet aan de uitgangspunten die we eerder ook in overleg met de omgeving hebben geformuleerd’, legt Blokland uit. ‘Klopt het ontwerp met de eisen die aan project ViA15 zijn gesteld en is de achterliggende bedoeling, zoals een goede inpassing en veiligheid, zichtbaar? Daarvoor overleggen onze inhoudsdeskundigen regelmatig met die van GelreGroen.’ Het voorlopig ontwerp is inmiddels klaar: de puzzel zit op hoofdlijnen in elkaar. Daar waar stukjes nog niet goed passen of waar delen ontbreken, wordt verder gewerkt.

Start vergunningentraject

Parallel aan het ontwerpproces start ook de aanvraag van de eerste vergunningen. Dat lijkt misschien voorbarig zolang het ontwerp nog niet definitief is, maar heeft alles te maken met de wensen vanuit de omgeving. Blokland: ‘We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat de snelweg A12 versneld verbreed wordt. Om dit waar te kunnen maken, moeten er nú vergunningen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor de aanpassingen Hengelderweg die nodig zijn om de verbreding uit te kunnen voeren. Een ander voorbeeld is de bouwweg die GelreGroen aanlegt om het onderliggend wegennet in Zevenaar en Duiven te ontzien. Deze bouwweg kruist de spoorlijn Arnhem-Oberhausen onderlangs, en ook daarvoor moet een vergunning worden aangevraagd.’ De vergunningen worden aangevraagd bij het bevoegd gedag, dat is het bestuursorgaan dat de vergunning moet verlenen, bijvoorbeeld de gemeente. Zij kunnen op basis van het voorlopig ontwerp een oordeel vellen. Op het moment dat het bevoegd gezag de aanvraag van voldoende kwaliteit vindt, wordt deze ter inzage gelegd en kan iedereen reageren.

Op het moment dat de vergunningen voor project ViA15 ter inzage gaan, maken we hiervan melding op onze nieuwe website ViA15.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken

Onderliggende pagina's