Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning (juni 2020)

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning (juni 2020)

Gepubliceerd op: 22 juni 2020- Laatste update: 22 juni 2020 09:03 uur

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De meest recente planning (juni 2020) is nu in te zien.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie is nu beschikbaar. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is een van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

Via de publicatiedatabank IenW (Infrastructuur en Waterstaat) zijn er factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A27 Houten-Hooipolder, A2 Het Vonderen-Kerensheide, N33 Zuidbroek-Appingedam, N35 Nijverdal–Wierden, A1 Apeldoorn–Azelo - fase 2, Renovatie Prinses Marijkesluis, Renovatie Krammersluizen, Instandhouding Veerhavens, Groot Variabel Onderhoud Hoofdwegennet West Nederland-Zuid 2022-2023, Natte Centrales Maasobjecten, Groot Onderhoud bruggen Zeeland, vast onderhoud wegen WNZ, Renovatie IJsselbruggen A12 en Tilburg (TB)3.

Onzekerheden

Een aantal projecten op de inkoopplanning kent onzekerheden als gevolg van de stikstofproblematiek, PFAS of COVID-19.

COVID-19

Rijkswaterstaat doet er alles aan om ondanks COVID-19 (de voorbereiding van) aanbestedingen en continuïteit van de productie zo veel mogelijk zonder vertragingen te laten doorgaan. In de Taskforce Infra kijkt Rijkswaterstaat samen met de markt naar maatregelen om de effecten van COVID-19 op de productie zo beperkt mogelijk te houden en waar mogelijk werkzaamheden te versnellen.

Op voorstel van de taskforce heeft de minister op moment van publicatie van de inkoopplanning van juni 2020 akkoord gegeven op het versneld op de markt brengen van:

  • De aanleg van de ‘Innovatiestrook’ en de verzorgingsplaats Kloosters bij het project INNOVA58. Start marktbenadering van Q1 2021 naar Q3 2020
  • A1 Apeldoorn-Azelo fase 2. Start marktbenadering van Q1/Q2 2021 naar Q3/Q4 2020

Mogelijk zullen er nog andere werken versneld op de markt worden gebracht. Zodra hierover meer bekend is zullen we daar informatie over geven.

Stikstof

Voor een aantal projecten die zijn geraakt door stikstof is Rijkswaterstaat in afwachting van zittingen die worden ingepland bij de Raad van State. Als er meer duidelijk is over de zittingen, kan voor de projecten een betere inschatting van de planning worden gemaakt.

Mate van betrouwbaarheid

Voor elke inkoop is in het overzicht aangegeven in welk kwartaal van welk jaar de marktbenadering is gepland. Dit betreft de planning zoals op het moment van publiceren kan worden ingeschat. De mate waarin de plandatum vast ligt, of nog aan verandering onderhevig is, kan per inkoop verschillen. De inschatting van deze onzekerheidsmarge is aangegeven in de kolom ‘mate van betrouwbaarheid’, met de volgende categorieën:

  • Zeker: geen afwijking in tijd te verwachten
  • Redelijk zeker: afwijking van maximaal 2 maanden mogelijk
  • Waarschijnlijk: afwijking van maximaal 6 maanden mogelijk
  • Onzeker: afwijking van meer dan 6 maanden mogelijk

Wij hebben gemerkt dat deze categorisering soms verschillend wordt geïnterpreteerd. Wij menen hiermee voldoende duidelijkheid te scheppen over deze categorisering.

Ingenieursdiensten

De inkoopplanning bevat ook de voorgenomen opdrachten binnen de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) vanaf € 50.000. Deze raamovereenkomst eindigt per 1 december 2020. De inkopen die nu in Q3 zijn opgevoerd zullen deels nog onder de SO3 uitgevraagd gaan worden. Van belang hierbij is dat de definitieve opdrachtverstrekking voor 1 december 2020 plaats moet vinden.

Voor opdrachten in deze inkoopplanning waarbij de proceduretijd het niet mogelijk maakt om de datum van 1 december te halen, zal een regulier inkooptraject gevolgd gaan worden. Dat zal inhouden dat deze aanbestedingsprocedures vanaf Q3 gestart kunnen gaan worden. Om helder te maken dat de nu opgenomen opdrachten ingenieursdiensten betreffen, nemen we alle beoogde inkopen van ingenieursdiensten vanaf Q3 in de planning van de SO3 op in plaats van in de inkoopplanning Diensten en Leveringen.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Het document Mutatieoverzicht inkoopplanning Rijkswaterstaat juni 2020 GWW Werken 100 mio plus (PDF, 273,42 kB) geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning juni 2019 en de Inkoopplanning februari 2020 voor GWW-werken groter dan € 100 miljoen.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Rijksaanbestedingskalender

Rijkswaterstaat verzorgt voor een aantal categorieën de Rijksbrede inkoop. In de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting de komende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kun u een e-mail sturen.

Onderliggende pagina's