A73 Zaarderheiken: draagvlak, betrokkenheid en participatie zijn essentieel

Interview

A73 Zaarderheiken: draagvlak, betrokkenheid en participatie zijn essentieel

Gepubliceerd op: 24 juni 2020- Laatste update: 24 juni 2020 12:43 uur

Bij het opstellen van een ontwerptracébesluit (OTB) en bij het proces daarna zijn draagvlak, betrokkenheid en participatie essentieel. Hoe zorgen we hiervoor bij het project A73 Zaarderheiken? Omgevingsmanager Robin Aerts geeft een toelichting.

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om omwonenden en stakeholders goed mee te nemen bij het project A73 Zaarderheiken. ‘We doen het voor de omgeving’, stelt omgevingsmanager Robin Aerts. ‘Draagvlak, betrokkenheid en participatie zijn dan ook essentieel. Daarom doen we onze uiterste best om alle betrokken partijen goed op de hoogte te houden en ervoor te zorgen dat zij zich gehoord voelen. Dat doen we op verschillende manieren.’

Bijpraten tijdens inloopavonden

Een van die manieren is het organiseren van inloopavonden, bijvoorbeeld in oktober 2019. Aerts vertelt dat op deze inloopavond zo’n 30 omwonenden en andere belangstellenden afkwamen. ‘We hebben hen op hoofdlijnen bijgepraat over het project en het proces rondom de extra rijstrook en het nalevingsknelpunt geluid. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De input die dit heeft opgeleverd, hebben we meegenomen bij het opstellen van het OTB.’

Wijkraden in Venlo betrokken

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat regelmatig contact met de wijkraden in Venlo. ‘Tijdens onze overleggen met de wijkraden proberen we boven tafel te krijgen wat er leeft in de wijken. Geluid is een thema, dat is wel duidelijk. En dat is ook heel begrijpelijk. Mensen hebben zorgen over het nalevingsknelpunt. Wij proberen daarom begrijpelijke informatie te verstrekken over dit onderwerp, zoals een video en een factsheet.’

Contact met bestuurlijke partners

Ook met de bestuurlijke partners, zoals gemeente Venlo, provincie Limburg en Waterschap Limburg is er veel contact. ‘Onlangs hebben we bijvoorbeeld nog een online presentatie gegeven aan de gemeenteraad van Venlo. Ook dan komen er vragen bovendrijven, die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En als dat op zo’n moment niet lukt, zoeken we het uit en geven we later een terugkoppeling.’

In gesprek met bedrijven uit omgeving

Rijkswaterstaat voert ook gesprekken met bedrijven in de omgeving van de A73 Zaarderheiken.‘Bedrijven hebben bijvoorbeeld vragen over de bereikbaarheid van hun bedrijf tijdens de werkzaamheden die straks plaatsvinden. Ook hebben we overlegd met een bedrijf dat uitbreidingsplannen heeft. We hebben gekeken of en hoe dit onze plannen raakt. Fijn dat we hier op tijd met elkaar over in gesprek zijn gegaan.’

Nieuwe fase voor inspraak project A73 Zaarderheiken

Nu het OTB ter inzage ligt, start een nieuwe fase van inspraak en participatie. ‘Als Rijkswaterstaat hebben we het OTB zo zorgvuldig en correct mogelijk opgesteld. Nu het OTB ter inzage ligt, vragen we iedereen om met ons mee te kijken. Zijn we iets vergeten? Klopt er iets niet? Is dat het geval, dan kunnen mensen dit aangeven door een zienswijze in te dienen.’ Dat kan volgens Aerts op verschillende manieren. ‘Digitaal, telefonisch en per post.’ Rijkswaterstaat weegt alle zienswijzen af bij het opstellen van het tracébesluit (TB). ‘Daarbij publiceren we ook een Nota van Antwoord, waarin we aangeven wat we met de zienswijzen hebben gedaan.’

Webinars project A73 Zaarderheiken

Om het OTB toe te lichten en ruimte te bieden voor het stellen van vragen, organiseert Rijkswaterstaat ook 2 keer een webinar, op 30 juni en op 2 juli 2020. ‘Normaal gesproken organiseren we een informatieavond als het OTB ter inzage ligt. Vanwege de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk, vandaar onze keuze voor een webinar.’ Aerts verwacht dat het webinar goed verloopt. ‘Van andere Rijkswaterstaatprojecten die afgelopen tijd webinars hebben georganiseerd, hoor ik positieve verhalen. Het is anders dan we gewend zijn, maar niet per definitie slechter. Ik hoop dan ook op een hoge “opkomst”.’

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Onderliggende pagina's