Stand van zaken herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

Interview

Stand van zaken herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

Gepubliceerd op: 22 april 2020- Laatste update: 22 april 2020 08:00 uur

Er is veel gebeurd in de aanloopfase naar de realisatie van de herbouw van Sluis II in het Wilhelminakanaal. Projectmanager Franklin Thijs en omgevingsmanager Sander Houweling vertellen over de stand van zaken.

Thijs begint: ‘In december 2019 is besloten dat het waterpeil van het Wilhelminakanaal niet omlaag gaat, maar blijft zoals het is, op 7,70 m boven NAP. Dat was een belangrijke mijlpaal. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijke plekken voor Sluis II. Inmiddels weten we binnen welke begrenzing deze gerealiseerd kan worden.’

Houweling vult aan: ‘De begrenzing van de sluis hangt van veel zaken af, zoals het beperken van overlast voor de omgeving, het bestemmingsplan, de vaaras, veiligheid en benodigde bouwtijd. De volgende stap is het bepalen waar de vormgeving van de sluis aan moet voldoen. Daarnaast maken de landschapsarchitecten van bureau Flux een landschapsplan voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe Sluis II en de kanaaloevers tussen Sluis II en Sluis III. Specifieke wensen voor deze inpassing halen we de komende tijd op bij bewoners en bedrijven uit de omgeving en bij andere belanghebbenden.‘

Mogelijke snelfietsroute langs Wilhelminakanaal

Tijdens dit soort projecten hebben de opdrachtgevers provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat altijd oog voor zogeheten meekoppelkansen, projecten die tegelijkertijd te realiseren zijn. Houweling: ‘Hier gaat het dan vooral om de snelfietsroute tussen Tilburg en Dongen die gemeenten en provincie graag willen realiseren langs het Wilhelminakanaal. Momenteel onderzoeken we hoe kansrijk het is om deze snelfietsroute binnen het project te realiseren.‘

Volgende stappen project Wilhelminakanaal

Thijs: ‘Het projectteam gaat nu aan de slag met de ruimtelijke procedures waaronder een toets of het bestemmingsplan aangepast moet worden en het opstellen van een projectplan Waterwet. We onderzoeken daarnaast of er een nieuwe milieueffectrapportage nodig is of dat de huidige voldoet. Ook bereiden we het aanbestedingsproces voor de werkzaamheden voor. Vanwege de coronamaatregelen hebben we het plan om in april 2020 een inloopbijeenkomst te organiseren, moeten aanpassen. In plaats daarvan organiseren we nu een digitale ronde om de wensen uit de buurt op te halen.’

Meer nieuws Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Onderliggende pagina's