Natuurontwikkeling in de stadsdelta Maassluis

Interview

Natuurontwikkeling in de stadsdelta Maassluis

Gepubliceerd op: 18 november 2019- Laatste update: 18 november 2019 13:37 uur

Met een getijdenpark en een natuurvriendelijke oever combineren Rijkswaterstaat en de gemeente Maassluis natuur, recreatie en educatie. Projectmanager Sjoerd Pieter Volbeda: ‘We versterken de verbinding tussen stad en rivier.’

Bij Maassluis werken de gemeente en Rijkswaterstaat samen aan 2 waterprojecten die op elkaar aansluiten. De gemeente trekt de kar bij het getijdenpark Maassluis en Rijkswaterstaat bij de natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer. ‘De afgegraven grond van het getijdenpark komt weer van pas bij De Zaayer’, legt projectmanager Volbeda van de gemeente Maassluis uit. ‘Dat is een win-winsituatie, zowel wat betreft duurzaamheid als financieel. Ook ecologisch gezien is er samenspel tussen de 2 projecten. Bij het getijdenpark kunnen de vissen die vanaf zee de Nieuwe Waterweg opzwemmen, wennen in het brakke water. Bij het gemaal gaan ze met een vispassage verder het zoetwatermilieu in. En op de terugweg naar zee gebruiken ze opnieuw het getijdenpark om te acclimatiseren.’

Natuur én recreatie

Die gewenningsplek voor vissen ontstaat door de harde, steile oever een stuk te verlagen en het land daarachter af te graven. Volbeda: ‘Daar komt dan een brakke poel die bij eb gedeeltelijk droog staat en bij vloed aardig volloopt. Daarmee vergroten we niet alleen de natuurwaarde volgens de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), maar ook de recreatieve waarde. Het getijdenpark biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen stad en rivier te versterken. We weten nog niet precies hoe, maar we willen het gebied toegankelijker maken en meer beleving bieden. Voor bewoners, maar ook voor recreanten van buiten.’

Educatieve speelplaats

Behalve voor recreatie is er ook aandacht voor educatie. Volbeda: ‘De locatie van het getijdenpark zit pal naast de natuurspeelplaats Avonturis. Die is een paar jaar geleden aangelegd en werkt geweldig voor de jeugd. Ook scholen komen daar om lessen te geven en leerlingen de natuur te laten ervaren. Het getijdenpark kan daar de beleving van het getij en de rivier aan toevoegen.’

Starthandeling natuurontwikkeling Maassluis

Op 11 november 2019 bekrachtigden wethouder Fred Voskamp van Maassluis en afdelingshoofd verkenningen en planuitwerking Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat de samenwerking door het onthullen van een projectbord met een impressie van de bestaande en de nieuwe situatie. Volbeda: ‘We ronden de voorbereidende werkzaamheden af en brengen de plannen naar buiten. Rijkswaterstaat is druk bezig met de aanbesteding van een ingenieursbureau om beide projecten nader uit te werken. De fysieke uitvoering volgt in 2021. Samen leveren het getijdenpark en de natuurvriendelijke oever een bijdrage aan unieke natuurontwikkeling in de stadsdelta als onderdeel van het regionale programma Rivier als Getijdenpark.’

Meer nieuws over Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Onderliggende pagina's