Voorbereidingen fase 2 verruiming Twentekanalen in volle gang

Nieuwsbericht

Voorbereidingen fase 2 verruiming Twentekanalen in volle gang

Gepubliceerd op: 21 augustus 2019- Laatste update: 21 augustus 2019 14:47 uur

Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. In de periode tussen het intrekken van de aanbesteding in 2017 en de zomer van 2019, is er veel gebeurd.

Opnieuw aanbesteden project Twentekanalen

Rijkswaterstaat heeft eind 2017 de aanbesteding voor de verruiming van de Twentekanalen fase 2 ingetrokken. Reden voor de hernieuwde aanbesteding was dat tijdens de onderbouwingsfase is gebleken dat er nog te veel onzekerheden bestonden over de beheersing van de grondwaterstanden rond het Twentekanaal. Er was daarom meer onderzoek nodig.

Scenario’s verruiming Twentekanalen uitgewerkt

Op basis van nieuwe informatie heeft Rijkswaterstaat in 2019 scenario’s uitgewerkt. De beheersing van het grondwater en de staat van de damwanden stonden hierin centraal. Hierbij zijn deskundigen op het gebied van grondwater van onder andere het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel betrokken en ervaringen uit andere projecten besproken. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de werkzaamheden voor de verruiming van de Twentekanalen. Hiervoor is in maart 2019 extra budget beschikbaar gesteld.

Peilbuizen brengen grondwaterstand Twentekanalen in kaart

Het gebied rondom de Twentekanalen is kwelgevoelig. Kwel treedt op als water uit het Twentekanaal door de bodem naar de naastgelegen percelen stroomt. Om een goed beeld te krijgen van de grondwaterstanden voor, tijdens en na de werkzaamheden, plaatst Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat een meetnetwerk van peilbuizen langs het Twentekanaal. Met behulp van dit uitgebreide netwerk aan peilbuizen monitoren we het grondwater. In kwelgevoelige gebieden wordt na het baggeren een nieuwe bodemlaag aangebracht die kwel tegengaat.

Werkzaamheden verruiming Twentekanalen

Tussen de sluizen Eefde en Delden is het kanaal begin 2010 al verruimd. Dit was de eerste fase van de verruiming. Het projectgebied voor de tweede fase omvat het Twentekanaal tussen Delden en Hengelo en tussen Hengelo en Enschede. Ook de zijtak van het Twentekanaal tot Almelo wordt meegenomen in de werkzaamheden. In de tweede fase nemen we, naast het baggeren van het kanaal en het vervangen van 35 km damwanden, nog meer maatregelen:

  • Verruimen zwaaikom Delden
  • Herinrichten zwaaikommen Bornerbroek en Deldenerbroek op natuurvriendelijke wijze
  • Aanleggen zwaaikom tegenover XL-businesskade
  • Aanleggen 13 km natuurvriendelijke oevers
  • Realiseren 250 uittreedplaatsen voor dieren
  • Realiseren 100 uittreedplaatsen voor personen die in het water terecht zijn gekomen
  • Veilig maken Gemeentekade Delden voor laden en lossen van klasse Va-schepen
  • Uitbreiden wachtplaatsen oost- en westzijde van sluis Hengelo
  • Uitbaggeren zwaaikom Ei van Thijsse

Planning werkzaamheden Twentekanalen


PeriodeOmschrijving
2019Start aanbesteding
2020Gunning werkzaamheden aan aannemer
2021Start werkzaamheden
2023Oplevering

Met het verruimen van de Twentekanalen wordt de diepgang en daarmee de belading van de schepen die over de Twentekanalen varen vergroot. De ruimere vaarweg zorgt ervoor dat schepen straks veiliger en vlotter kunnen doorvaren. Ook zijn de havens en bedrijven langs de Twentekanalen beter bereikbaar voor klasse Va-schepen. Dit is een duurzame stimulans voor het vervoer over water en vermindert het transport over de weg. De verruiming draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente en stimuleert de regionale economie en werkgelegenheid.

Meer nieuws Twentekanalen: verruimen vaarweg

Onderliggende pagina's