Signalen ophalen over toekomstig waterbeheer en waterveiligheid

Nieuwsbericht

Signalen ophalen over toekomstig waterbeheer en waterveiligheid

Gepubliceerd op: 01 juli 2019- Laatste update: 01 juli 2019 13:55 uur

Op 18 maart 2019 vond in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam een Early Warning-sessie met externe partners plaats. De dag stond in het teken van het ophalen en bediscussiëren van nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid. Ook ontwikkelingen elders die van invloed kunnen zijn op het waterbeheer kwamen aan bod.

De Early Warning-sessie werd georganiseerd door het programma Strategische Verkenningen en de Rijkswaterstaat collega’s die verantwoordelijk zijn voor de kennisvelden waterbeheer en waterveiligheid. Rob Portielje en Nadinja Hettinga van het programma Strategische Verkenningen vertellen dat de aanleiding voor de sessie een vraag was van Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. ‘Hij wil graag door de buitenwereld gevoed worden om zo inzicht te krijgen in de kennis die Rijkswaterstaat nodig heeft om de komende 10 à 20 jaar invulling te kunnen geven aan zijn taken.’

Delen en verrijken

De Early Warning-sessie werd bijgewoond door waterschappen, marktpartijen, kennisinstellingen, universiteiten, maatschappelijke organisaties en medewerkers van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de EU. Voorafgaand aan de sessie brachten de deelnemers al de nodige signalen in. Portielje: ‘Tijdens de dag werden deze signalen gedeeld en verrijkt, waarbij steeds de vraag werd gesteld: "Welke kennis heeft Rijkswaterstaat nodig om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en hoe organiseren we dit?"'

Waterkwantiteit: kansen en risico's

Zo kwamen op het gebied van waterkwantiteit de kansen en risico’s van de steeds verdergaande digitalisering aan bod. Ook werd er gediscussieerd over de in het licht van de klimaatverandering verwachte toename van extremen. Dit vraagt om een robuuste inrichting van het watersysteem. Wat betreft governance is er steeds meer behoefte aan een gedeelde verantwoordelijkheid voor een integrale aanpak.

Waterveiligheid

Voor waterveiligheid wordt het betrekken van het publiek in de waterveiligheidsopgave van de toekomst steeds belangrijker. Ook kwam tijdens de sessie naar voren dat Rijkswaterstaat, om adaptief te kunnen zijn, in staat moet zijn om vanuit meerdere scenario’s te denken en te leren omgaan met andere veiligheidsfilosofieën dan puur de verdediging tegen hoogwater. Het meenemen van waterveiligheid in integrale maatschappelijke vraagstukken vraagt daarnaast om integrale regie. Rijkswaterstaat wordt gezien als de partij die dit kan oppakken, maar dit vraagt om aanvullende en om andere kennis.

Waterkwaliteit: enkele inzichten

De Early Warning-sessie leverde ook op het gebied van waterkwaliteit de nodige inzichten op. Ketensamenwerking en de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, worden steeds belangrijker. Daarnaast is er meer kennis nodig om de cumulatieve effecten op de waterkwaliteit van een veelheid aan belastingen op en ingrepen in het watersysteem in beeld te krijgen en te kunnen duiden.

Succesvolle sessie

Terugblikkend kan Hettinga niet anders dan concluderen dat de Early Warning-sessie zeer succesvol was. ‘Zo’n sessie met externe partners is een welkome aanvulling op onze huidige toolbox voor het inzamelen van Early Warning-signalen.’

Heeft u vanuit uw eigen werkveld belangstelling voor een Early Warning-sessie? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar Strategische verkenningen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's