Leren van Ruimte voor de Rivier

Nieuwsbericht

Leren van Ruimte voor de Rivier

Gepubliceerd op: 04 juni 2019- Laatste update: 04 juni 2019 13:55 uur

Met de officiële ingebruikname van het Reevediep in Kampen in maart 2019 is er een einde gekomen aan het programma Ruimte voor de Rivier. Tijd om terug te blikken op 13 jaar werken aan waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Wat ging goed en wat kon beter?

Met 13 jaar looptijd en de koninklijke ingebruikname als ultieme afsluiter, kan Ruimte voor de Rivier gerust een megaklus worden genoemd. 'Het programma, waarin verbetering van de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit hand in hand gingen, heeft een grote impact gehad', vertelt manager programmabeheersing Edgar Keukenmeester van Rijkswaterstaat. ‘Op 34 verschillende plekken in Nederland zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om de grote rivieren meer de ruimte te geven.’

Positieve eindevaluatie

Alle reden dus om het project een succes te noemen, of niet? ‘Wij hebben beide doelstellingen –verhoging van de waterveiligheid én de ruimtelijke kwaliteit – gehaald. Nagenoeg op tijd én ruim binnen het budget van €2,3 miljard’, aldus Marleen Nicolai, die als senior adviseur Risicomanagement en Programmabeheersing vanuit Twynstra Gudde jarenlang aan het programma meewerkte. 

‘In die zin kun je het programma in ieder geval een succes noemen. Maar, zoals dat hoort bij een groot project, is het programma zowel tussentijds als aan het einde uitgebreid geëvalueerd op verschillende aspecten. Overigens was de eindevaluatie erg positief!’

Kennis delen

Keukenmeester en Nicolai vinden het belangrijk om de punten uit de eindevaluatie te delen. Misschien wel de belangrijkste succesfactor is het combineren van 2 doelstellingen. Keukenmeester: ‘Door zowel waterveiligheid als verbetering van het rivierenlandschap als doel te stellen, creëer je urgentiebesef én draagvlak. Van de aannemer vraagt het enerzijds veel, omdat deze moet denken vanuit het perspectief van landschapskwaliteit en in deze specifieke expertise moet investeren. Anderzijds opent uitvoering vanuit dit perspectief wel de deuren naar een groter en sneller draagvlak. Ook leidt het vaak tot mooie, creatieve ontwerpen.’

Samenwerking op alle niveaus

Andere grote succesfactor is de samenwerking op alle niveaus, vertelt Nicolai. ‘Binnen het programma maakte Rijkswaterstaat als opdrachtgever afspraken met de projectteams van de opdrachtnemer. Riviertakmanagers die een liaisonfunctie vervulden tussen Rijkswaterstaat als opdrachtgever en de decentrale overheden als opdrachtnemer hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld. 

Daarnaast zorgde het programmabureau voor borging van deze afspraken op ieder niveau, dus ook op directie en bestuurlijk niveau. We organiseerden regelmatig bestuurlijke en directieoverleggen om gemeente, provincie en waterschap bij te praten. Daardoor bleef iedereen hetzelfde doel en dezelfde focus voor ogen houden.’

Parallel schakelen

Ook de samenwerking met de markt droeg bij aan het succes. Keukenmeester: ‘De planning was strak, dus moesten we af en toe vooruitlopen op het traject. Als we alle procedures traditioneel, dus na elkaar hadden doorlopen, zouden we nog lang niet klaar zijn geweest. Daarom hebben we daar waar het kon, parallel geschakeld. Bijvoorbeeld door al met de contractvoorbereiding aan de slag te gaan, terwijl de vergunning nog niet onherroepelijk rond was.’

Dat was niet altijd even gemakkelijk. ‘Zo’n parallel geschakelde aanpak vraagt veel van de aannemer’, aldus Nicolai. ‘Soms moet hij versnellen, waardoor hij uitgedaagd wordt om met een innovatieve oplossing te komen. Sprekend voorbeeld is wat mij betreft het Ruimte voor de Rivier-project langs de Waal bij Nijmegen en Lent. Daar liepen we vertraging op in de planuitwerking. De aannemer kocht een stukje grond waardoor hij via een wegomlegging eerder met de uitvoering kon beginnen. Een mooi voorbeeld van procesinnovatie.’

Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen eerder in het magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.

Onderliggende pagina's