Is hete zomer voorbode voor ecosysteemverandering Waddenzee?

Nieuwsbericht

Is hete zomer voorbode voor ecosysteemverandering Waddenzee?

Gepubliceerd op: 21 juni 2019- Laatste update: 21 juni 2019 09:19 uur

In het jaarboek ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende ontwikkelingen in het Waddengebied in 2018 in beeld gebracht. Met name de hete droge zomer zorgde voor een aantal opmerkelijke trends.

Het Schuitengat in de Waddenzee

Wadden in Beeld verschijnt in een beperkte druk, maar Wadden in Beeld is online voor iedereen beschikbaar. Erica Slump, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, heeft het boekje zojuist namens alle gezamenlijk beheerders in de Waddenzee, uitgereikt aan de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied, de commissaris van de koning, Arno Brok.

De vierde editie bevat veel recent cijfermateriaal, grafieken en toelichtingen over een keur aan onderwerpen. Hoofdonderdelen zijn kernwaarden als nachtelijke duisternis, levende natuur, sociaal-economische aspecten en (natuur)beheer.

Langjarige monitoring Waddenzee

Het jaar 2018 kenmerkte zich door de extreem lange en warme zomer. In het boekje wordt aangegeven dat we aan de vooravond lijken te staan van een grote verandering. 'Het ecosysteem werd altijd gedomineerd door strenge winters, maar dat verschuift nu naar extreem warme zomers. Dit gaat gepaard met verschuivingen in het ecosysteem van de Wadden. Mede daarom is langjarige monitoring belangrijk.'

Meetgegevens waarnemingen Waddenzee

Daarnaast worden meetgegevens over het jaar 2018 in perspectief geplaatst door ze te koppelen aan langjarige cijferreeksen. Zo worden bepaalde trends zichtbaar. De hoeveelheid kwelders (de geleidelijke overgang tussen zee en land) is de laatste jaren bijvoorbeeld fors toegenomen. 

Ieder jaar worden bijzondere waarnemingen op het Wad geregistreerd. In 2018 werden bijvoorbeeld eitjesstrengen van een pijlinktvis gevonden. En op het eiland Griend werd op meerdere plekken in de zandige vooroever een uiterst zeldzame plant gezien: de gelobde melde.

Basismonitoring Waddenzee

Wadden in Beeld is een uitgave van de Kerngroep Basismonitoring Wadden, in opdracht van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het Rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee. Ook de NAM en de Waddenacademie zijn hierbij betrokken. Het boekje is online te zien op de website WaddenZee, met links naar alle brondocumenten. De waargenomen signalen zijn een belangrijke bron voor het bijstellen en aanscherpen van de Basismonitoring Wadden.

Onderliggende pagina's